Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa.

Stav: messages.project.states.done
Dátum začiatku projektu: 1. 7. 2018
Dátum konca projektu: 1. 3. 2020
Hodnota projektu: 1 688 723,26 €
Kofinancovanie projektu: 84 436,16 €

EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Mesto Žilina zrekonštruovalo a zmodernizovalo 26 zastávok MHD v rámci schváleného projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa“.

Celkové oprávnené výdavky projektu: 1 688 723,26 EUR

Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 1 604 287,10 EUR

Vlastné spolufinancovanie: 84 436,16 EUR

Predmetom projektu boli stavebné úpravy a s tým súvisiace vybavenie existujúcich 26 zastávok MHD v meste Žilina a mestských častiach tak, aby bola zabezpečená ich bezproblémová prevádzka a funkčnosť, jednotné vybavenie a usporiadanie. Navrhnuté prvky debarierizačných opatrení majú pozitívny vplyv na možnosti užívania mestskej hromadnej dopravy marginalizovanými skupinami osôb. Zástavky sú vybavené modernými prvkami a potrebným mobiliárom, čím dôjde ku ich celkovej obnove.

Obdobie realizácie: 07/2018 – 03/2020

Hlavný cieľ projektu:

1.Zatraktívnenie verejnej dopravy ako prostriedok na zaistenie mobility osôb v meste Žilina

Špecifické ciele projektu:

1.1 Zlepšenie funkčnosti, zvýšenie bezpečnosti a komfortu užívateľov mestskej hromadnej dopravy

1.2 Odstránenie stavebných nedostatkov a modernizácia 26 zastávok MHD v súlade s požiadavkami na skvalitnenie životné prostredie mesta.

Hlavná aktivita projektu: Stavebné práce spojené s rekonštrukciou a modernizáciou 26 zastávok MHD

Očakávane výsledky projektu:

Očakávané dopady projektu: