Projektová príprava – Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline

Stav: messages.project.states.in_progress
Dátum začiatku projektu: 2. 10. 2021
Dátum konca projektu: 30. 11. 2023
Hodnota projektu: 743 276,18 €

Názov a sídlo prijímateľa: Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina
Názov projektu: Projektová príprava – Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline
Miesto realizácie projektu: Žilina
Výška poskytnutého NFP: 743 276,18 EUR
Prioritná os: 3 – Verejná osobná doprava
Špecifický cieľ: 3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Stručný opis projektu
Projekt „Projektová príprava – Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline“ je neinvestičným projektom, ktorého hlavným cieľom je vypracovanie projektovej dokumentácie v 4 stupňoch a zabezpečenie komplexnej projektovej prípravy modernizácie a dostavby údržbovej základne – Vozovne Kvačalova, k tomu prislúchajúca inžinierska činnosť a majetkovo-právne vysporiadanie. V rámci jednej hlavnej aktivity bude riešená potreba dobudovania a zmodernizovania údržbovej základne Kvačalova (objekty aj technológie) pre potreby  100 % nízkopodlažného moderného vozidlového parku a to pre kapacitu vozidiel súčasnú ako aj výhľadovo do budúcnosti.

Úspešná realizácia Národného projektu a jeho aktivita (Projektová príprava) bude východiskom a základným predpokladom nadväzujúceho investičného projektu dobudovania a modernizácie technickej základne na opravu a údržbu vozového parku dráhovej MHD – trolejbusov.

Miestom realizácie projektu je mesto Žilina, ulica Kvačalova 2, katastrálne územie Závodie, súčasný areál údržbovej základne (uzavretý kompaktný areál).

Merateľným ukazovateľom pre projekt je P0366 Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu – 4 (DSZ, DÚR, DSP, DRS).

Doba realizácie predkladaného projektu je naplánovaná na 28 mesiacov, kedy budú súbežne prebiehať hlavná aj podporné aktivity.

Ciele projektu
Výstupom projektu bude vypracovaná projektová dokumentácia v 4 stupňoch vrátane inžinierskej činnosti a požadovaného majetkovo – právneho vysporiadania pre stavbu „Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline“. Projektová príprava je prvou etapou k dosiahnutiu želaného výsledku dostavby a kompletnej modernizácie údržbovej základne trolejbusov v meste Žilina. Úspešne

zrealizovaná projektová príprava spolu s následnou realizáciou stavebných prác bude viesť k dosiahnutiu očakávaných prínosov:

Očakávané výsledky

Vstupné podklady:

Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavbu v stupňoch:

Detail projektu: https://www.itms2014.sk/projekt?id=b4756a6d-7e3e-42e4-98a0-a0363497463e

Webové sídlo RO/SO: www.mindop.sk

Webové sídlo CKO: www.eufondy.sk