Projektová príprava – Výstavba a modernizácia údržbovej základne autobusov v Žiline

Kód projektu: NFP302070CTZ9
Dátum začiatku projektu: 23. 6. 2023
Dátum konca projektu: 30. 11. 2023
Hodnota projektu: 92 471,62 €
Kofinancovanie projektu: 4 623,58 €

Stručný opis projektu

Projekt „Projektová príprava – Výstavba a modernizácia údržbovej základne autobusov v Žiline“ je neinvestičným projektom, ktorého hlavným cieľom je vypracovanie projektovej dokumentácie v 4 stupňoch a zabezpečenie komplexnej projektovej prípravy modernizácie a dostavby údržbovej základne – Vozovne Kvačalova, k tomu prislúchajúca inžinierska činnosť a majetkovo-právne vysporiadanie. V rámci jednej hlavnej aktivity bude riešená potreba dobudovania a zmodernizovania údržbovej základne Kvačalova (objekty aj technológie) pre potreby  100 % nízkopodlažného moderného vozidlového parku a to pre kapacitu vozidiel súčasnú ako aj výhľadovo do budúcnosti.

Úspešná realizácia Národného projektu a jeho aktivita (Projektová príprava) bude východiskom a základným predpokladom nadväzujúceho investičného projektu dobudovania a modernizácie technickej základne na opravu a údržbu vozového parku dráhovej MHD – autobusov.

Miestom realizácie projektu je mesto Žilina, ulica Kvačalova 2, katastrálne územie Závodie, súčasný areál údržbovej základne (uzavretý kompaktný areál).

Merateľným ukazovateľom pre projekt je P0973 Počet obstaraných dokumentácií.

Doba realizácie predkladaného projektu je naplánovaná na 24 mesiacov, kedy budú súbežne prebiehať hlavná aj podporné aktivity.

Ciele projektu

Výstupom projektu vypracovanie PD v 4 stupňoch a zabezpečenie komplexnej projektovej prípravy modernizácie a dostavby údržbovej základne – Vozovne Kvačalova, k tomu prislúchajúca inžinierska činnosť a majetkovo-právne vysporiadanie, pre zlepšenie možnosti čerpania finančných prostriedkov z Programu Slovensko v programovom období 2021 – 2027. Úspešne zrealizovaná projektová príprava spolu s následnou realizáciou stavebných prác bude viesť k dosiahnutiu očakávaných prínosov:

Očakávané výsledky

Vstupné podklady:

Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavbu v stupňoch:

Názov a sídlo prijímateľa:    Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina

Názov projektu:                        Projektová príprava – Výstavba a modernizácia údržbovej základne autobusov v Žiline

Miesto realizácie projektu:  Žilina

Výška poskytnutého NFP:     87 848,04 EUR

Prioritná os:                                7. REACT_EU

Špecifický cieľ:                           7.6 Predprojektová príprava

Detail projektu: https://www.itms2014.sk/schvalena-zonfp?id=e72425dd-be35-4236-a066-173ae7747d8a

Webové sídlo RO/SO: https://mirri.gov.sk/

Webové sídlo CKOwww.eufondy.sk

Informácie o Integrovanom regionálnom operačnom programe 2014 – 2020 nájdete na: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/