Projektová príprava - Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline

Stav: V realizácii
Dátum začiatku projektu: 2. 10. 2021
Dátum konca projektu: 31. 12. 2024
Hodnota projektu: 2 841 958,14 €

Názov a sídlo prijímateľa:    Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina

Názov projektu:                        Projektová príprava – Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline

Miesto realizácie projektu:  Žilina, katastrálne územie Žilina, Závodie, Bytčica

Výška schváleného NFP:       2 841 958,14 EUR

Prioritná os:                                3 – Verejná osobná doprava

Špecifický cieľ:                           3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy

Harmonogram:                          od 08.2021 do nadobudnutia právoplatného stavebného povolenia             

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

 

Stručný opis projektu

Projekt Projektová príprava – Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline je neinvestičným projektom.

Jeho hlavným cieľom je vypracovanie PD v 4 stupňoch a zabezpečenie komplexnej projektovej prípravy modernizácie infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, dostavba nových trolejbusových tratí a obratísk a k tomu prislúchajúca inžinierska činnosť spolu s majetkovo-právnym vysporiadaním.

Úspešná realizácia Národného projektu a jeho aktivita – Projektová príprava – bude východiskom a základným predpokladom nadväzujúceho investičného projektu – Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline.

Miestom realizácie projektu je obec Žilina, katastrálne územie Žilina, Závodie, Bytčica.

Merateľným ukazovateľom pre projekt je P0366 Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu – 4 (DSZ, DÚR, DSP, DRS).

 

Ciele projektu

Projekt spočíva v realizácii jednej hlavnej aktivity s názvom: Projektová príprava – Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline.

Cieľom hlavnej aktivity je zabezpečiť vypracovanie súborov inžiniersko-projektových činností vrátane úkonov v rámci majetkovo-právneho vysporiadania v rozsahu:

Očakávané výsledky

Výstupom bude kompletná projektová dokumentácia v 4 stupňoch, vrátane protokolu o štátnej expertíze, právoplatného územného rozhodnutia a právoplatného stavebného povolenia.  Realizáciou projektu bude mesto Žilina projektovo pripravené na pokračovanie v modernizácií trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavbe nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline.

Úspešne zrealizovanou projektovou prípravou spolu s následnou realizáciou stavebných prác dosiahneme:

– modernizáciu trolejbusových tratí, ktorá zahŕňa hlavne tieto časti:

modernizáciu trakčného vedenia (TV)

výmena stĺpov TV,

výmena napájacích a spätných káblov,

výmena trolejbusových výhybiek za nové diaľkovo ovládané motorčekové výhybky umožňujúce automatické stavanie jazdnej cesty trolejbusov,

– dostavbu trolejbusových tratí

– modernizáciu trakčných meniarní (vrátane kontajnerovej meniarne, diaľkového ovládania meniarní a informačného systému a pod.)

– prestavbu obratísk, križovatiek a pod.

– realizáciu vyvolaných investícií (napr. verejné osvetlenie a pod.) 

Detail projektu: https://www.itms2014.sk/projekt?id=ba99732b-7a16-4268-ae08-9ee87cc1391b

Webové sídlo CKO: www.eufondy.sk

Názov a sídlo prijímateľa: Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina
Názov projektu: Projektová príprava – Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline
Miesto realizácie projektu: Žilina, katastrálne územie Žilina, Závodie, Bytčica
Výška poskytnutého NFP: 2 841 958,14 EUR
Prioritná os: 3 – Verejná osobná doprava
Špecifický cieľ: 3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Stručný opis projektu
Projekt Projektová príprava – Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline je neinvestičným projektom.

Jeho hlavným cieľom je vypracovanie PD v 4 stupňoch a zabezpečenie komplexnej projektovej prípravy modernizácie infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, dostavba nových trolejbusových tratí a obratísk a k tomu prislúchajúca inžinierska činnosť spolu s majetkovo-právnym vysporiadaním.

Úspešná realizácia Národného projektu a jeho aktivita – Projektová príprava – bude východiskom a základným predpokladom nadväzujúceho investičného projektu – Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline.

Miestom realizácie projektu je obec Žilina, katastrálne územie Žilina, Závodie, Bytčica.

Merateľným ukazovateľom pre projekt je P0366 Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu – 4 (DSZ, DÚR, DSP, DRS).

Doba realizácie predkladaného projektu je naplánovaná na 28 mesiacov, kedy budú súbežne prebiehať hlavná aj podporné aktivity.

Ciele projektu
V rámci predkladaného projektu prebehne realizácia jednej hlavnej aktivity s názvom: Projektová príprava – Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline.

Cieľom hlavnej aktivity je zabezpečiť vypracovanie súborov inžiniersko-projektových činností vrátane úkonov v rámci majetkovo-právneho vysporiadania v rozsahu:

Očakávané výsledky

Výstupom bude vypracovanie a dodanie kompletnej projektovej dokumentácie v 4 stupňoch, vrátane protokolu o štátnej expertíze, právoplatného územného rozhodnutia a právoplatného stavebného povolenia.  Realizáciou projektu bude mesto Žilina projektovo pripravené na pokračovanie v modernizácií trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavbe nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline.

Úspešne zrealizovanou projektovou prípravou spolu s následnou realizáciou stavebných prác dosiahneme:

modernizáciu trolejbusových tratí, ktorá zahŕňa hlavne tieto časti:

Detail projektu: https://www.itms2014.sk/projekt?id=ba99732b-7a16-4268-ae08-9ee87cc1391b

Webové sídlo CKO: www.eufondy.sk