Preferencia vozidiel VOD na svetelných križovatkách v meste Žilina

Stav: messages.project.states.done
Dátum začiatku projektu: 1. 11. 2018
Dátum konca projektu: 1. 3. 2020
Hodnota projektu: 1 658 526,55 €
Kofinancovanie projektu: 82 926,33 €

EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Mesto Žilina v roku 2018 zaviedlo systém aktívnej podmienenej preferencie na 9 svetelných križovatkách v Žiline v rámci schváleného projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Preferencia vozidiel VOD na svetelných križovatkách v meste Žilina“.

Celkové oprávnené výdavky projektu: 1 658 526,55 EUR

Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 1 575 600,22 EUR

Vlastné spolufinancovanie: 82 926,33 EUR

Predmet projektu: zavedenie funkčného systému aktívnej podmienenej preferencie vozidiel MHD na 9 svetelných križovatkách, nachádzajúcich sa v centre resp. širšom centre mesta Žilina.

Zámerom projektu: zriadiť taký systém aktívnej podmienenej preferencie vozidiel MHD, ktorý umožní:

Na zavedenie systému aktívnej podmienenej preferencie na svetelne riadených križovatkách v Žiline bolo potrebné prepojiť informačný systém všetkých 84 vozidiel dopravcu MHD v Žiline – Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. (ďalej len DPMŽ), tzn. autobusov aj trolejbusov so systémom riadenia 9 svetelných križovatiek. Z toho dôvodu bolo nutné vybudovať spoľahlivú obojstrannú komunikáciu medzi informačno-komunikačným systémom vozidiel MHD a radičmi vybraných križovatiek. Obe zložky sú komunikačne vzájomne prepojené.

Obdobie realizácie: 11/2018 – 03/2020

Hlavný cieľ projektu: Skrátenie neproduktívneho čakania vozidiel na svetelných križovatkách resp. zvýšenie plynulosti MHD

Strategický cieľ projektu: Zatraktívnenie verejnej dopravy ako prostriedku pre zaistenie mobility osôb v meste Žilina

Hlavná aktivita projektu: Zavádzanie opatrení preferencie vozidiel MHD na 9 svetelných križovatkách

Očakávane výsledky projektu:

Očakávané dopady projektu: