Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov v meste Žilina

Stav: messages.project.states.done
Dátum začiatku projektu: 1. 7. 2018
Dátum konca projektu: 1. 11. 2018
Hodnota projektu: 210 502,80 €
Kofinancovanie projektu: 10 525,14 €

Mesto Žilina realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, názov projektu: „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov v meste Žilina“

Cieľ projektu: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Výsledok projektu: Obstaranie 1 971 kusov kompostérov k rodinným domom, ktoré budú obyvateľom mestských častí mesta Žilina – Zádubnie, Zástranie, Vranie, Brodno, Budatín a Považský Chlmec odovzdané bezplatne

Celkové oprávnené výdavky projektu: 210 502,80 EUR

Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 199 977,66 EUR

Vlastné zdroje mesta Žilina: 10 525,14 EUR

Dátum začatia a ukončenia realizácie projektu: 07/2018 – 11/2018

Webové sídlo RO www.op-kzp.sk

Webové sídlo SO www.sazp.sk

Webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk