Podpora rozvoja domácej opatrovateľskej služby v meste Žilina

Stav: messages.project.states.in_progress
Dátum začiatku projektu: 1. 12. 2021
Dátum konca projektu: 1. 2. 2023
Hodnota projektu: 499 800,00 €

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Identifikácia projektu

Názov: Podpora rozvoja domácej opatrovateľskej služby v meste Žilina

Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

Kód projektu v ITMS2014+: 312081BIY4

Miesto realizácie: Mesto Žilina

Operačný program: Ľudské zdroje

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond

Špecifický cieľ: 8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

NFP: maximálne do výšky 499 800,00 EUR

Krátky opis projektu

Predmetom projektu je zabezpečenie rozširovania poskytovania terénnej opatrovateľskej služby v meste Žilina v prirodzenom domácom prostredí obyvateľov mesta.

Plánovaný harmonogram projektu predpokladá dĺžku realizácie projektu v trvaní 15 mesiacov, so začiatkom 12/2021 do 02/2023.

Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 1.12.2021, odkaz na zverejnenú zmluvu: https://www.crz.gov.sk/zmluva/6058685/

Hlavný cieľ Poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby v domácom prostredí na území mesta Žilina, čo pomôže zabezpečiť zotrvanie občanov v prirodzenom domácom prostredí za účelom zlepšenia kvality života občanov odkázaných na pomoc inej osoby.

Očakávané výsledky súvisia s naplnením merateľných ukazovateľov projektu:

Očakávaným výsledkom aktivít projektu je rozšírenie poskytovania služby, trvalé zvýšenie počtu opatrovateliek a potenciálu mesta rýchlo poskytnúť službu všetkým odkázaným záujemcom.

P0274 – Počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia = 130

P0966 – Počet zamestnancov poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby = 49

www.mpsvr.sk
www.ec.europa.eu