Podpora efektívnej implementácie IROP-REACT-EÚ v meste Žilina

Kód projektu: NFP302081CYP6
Dátum začiatku projektu: 1. 3. 2022
Dátum konca projektu: 30. 6. 2023
Hodnota projektu: 7 809,36 €
Kofinancovanie projektu: 411,10 €

Názov projektu : Podpora efektívnej implementácie IROP-REACT-EÚ v meste Žilina

Mesto Žilina realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v podpore financovania decentralizovaných úloh v rámci IROP (Integrovaný regionálny operačný program) v krajskom meste Žilina pri implementácii zdrojov REACT-EÚ.

Projekt je zameraný na vytvorenie optimálnej podpory pre príspevok k efektívnej implementácii zdrojov REACT-EÚ podporou financovania administratívnych kapacít SO pre IROP (Sprostredkovateľského orgánu pre IROP) krajského mesta Žilina za účelom zabezpečenia plnenia úloh Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom, ktorá nadobudla účinnosť dňa 21.10.2016, v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2. Hlavným cieľom projektu je podpora administratívnych kapacít SO pre IROP krajského mesta Žilina za účelom zabezpečenia adekvátneho plnenia úloh SO pre IROP administratívnymi kapacitami SO pre IROP pri implementácii zdrojov REACT-EÚ. Dosahovanie cieľa projektu je definované merateľným ukazovateľom P0976 Priemerný počet refundovaných AK (administratívnych kapacít) na SO pre IROP s cieľovou hodnotou FTE 0,5879. Výkon činnosti SO pre IROP KM Žilina má dopad na územie mesta Žilina a priľahlej mestskej funkčnej oblasti.

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu je 16 mesiacov. Zámerom projektu je taktiež prispievať k cieľom IROP stabilizáciou resp. získaním kvalifikovaných ľudských zdrojov, ako aj prispievať k ďalšiemu rozvoju pracovných zručností AK absolvovaním vzdelávacích aktivít v zmysle platnej riadiacej dokumentácie, vrátane ďalšieho prehlbovania poznatkov.