Podpora administratívnych kapacít v meste Žilina

Kód projektu: NFP302061DFT3
Dátum začiatku projektu: 1. 7. 2023
Dátum konca projektu: 30. 11. 2023
Hodnota projektu: 11 400,00 €
Kofinancovanie projektu: 600,00 €

Názov projektu : Podpora administratívnych kapacít v meste Žilina

Mesto Žilina realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v podpore financovania AK (administratívnych kapacít) v meste Žilina.

Projekt je zameraný na implementáciu prostriedkov technickej pomoci PO6 IROP vytváraním podmienok pre uplatnenie podporných mechanizmov pre sprostredkovateľský orgán KM Žilina a fungovanie inštitucionálneho zabezpečenia. Hlavným cieľom projektu je podpora AK v oblasti refundácie mzdových výdavkov v súvislosti so zabezpečením AK podieľajúcich sa na príprave tematicky príbuzného operačného programu pre ďalšie programové obdobie, vzdelávanie a zvyšovanie odbornosti AK. Projekt je zameraný na podporu AK podieľajúcich sa na príprave programovacieho obdobia 2021 – 2027 a bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity – Podpora mzdových výdavkov AK – skupina výdavkov 521- mzdové výdavky. Realizáciou projektu sa sleduje podpora AK na pozíciách zabezpečujúcich úlohy súvisiace s podporou integrovaného územného rozvoja prostredníctvom nástroja integrovaných územných investícií (IÚI) realizáciou Integrovaných územných stratégií (IÚS) a podpora vzdelávania AK. Dosahovanie cieľa projektu je definované merateľným ukazovateľom P0619 Priemerný počet refundovaných AK s cieľovou hodnotou FTE 1.

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu je 5 mesiacov. Miestom realizácie projektu je mesto Žilina. Realizácia projektu má dopad na územie mesta Žilina a priľahlej oblasti územného mestského rozvoja.