Podpora administratívnych kapacít pre UMR mesta Žilina

Stav: messages.project.states.in_progress
Dátum začiatku projektu: 1. 5. 2022
Dátum konca projektu: 30. 9. 2023
Hodnota projektu: 30 812,47 €
Kofinancovanie projektu: 1 540,67 €

Projekt Podpora administratívnych kapacít pre UMR mesta Žilina priamo nadväzuje na Víziu a stratégiu rozvoja Slovenska do roku 2030 – dlhodobú stratégiu udržateľného rozvoja Slovenskej republiky – Slovensko 2030, ktorá plní úlohu Národnej stratégie regionálneho rozvoja. Uvedené vízie bude možné napĺňať v novom pripravovanom programovom období 2021 – 2027, v ktorom budú mať regióny jednoduchší prístup k financovaniu svojich územných rozvojových potrieb prostredníctvom využitia integrovaného územného prístupu k implementácii fondov EÚ podľa princípov Územnej agendy EÚ.

Nové programové obdobie 2021-2027 zvyšuje rozhodovacie právomoci samospráv pri rozhodovaní o alokáciách a využívaní fondov EÚ pri posilnení partnerskej spolupráce, a tým kladie zvýšené nároky na kvalitu ich riadiacich kapacít, ktoré budú podporené prostredníctvom alokácie vyčlenenej na zriadenie a výkon technických sekretariátov Rád partnerstiev a administratívnych kapacít UMR.

Nové úlohy regionálnych partnerov v programovom období 2021 – 2027 sú vykonávané v rámci novovytvorených Kooperačných rád udržateľného mestského rozvoja, ako riadiacich štruktúr koordinujúcich procesy plánovania, implementácie a monitorovania.

Na základe „Zmluvy o spolupráci na príprave a implementácii Integrovanej územnej stratégie Udržateľného mestského rozvoja Žilina“, podpísanej v decembri 2020 tvorí územie Udržateľného mestského rozvoja Žilina (ďalej len „UMRŽ“) mesto Žilina a obce Divinka, Horný Hričov, Teplička nad Váhom, Ovčiarsko, Bitarová, Hôrky, Mojš, Lietavská Lúčka a Višňové. Jedným z účelov zmluvy je aktívne podieľanie sa zmluvných strán na príprave, financovaní, materiálnom zabezpečovaní a implementácii IÚS UMRŽ, .

Poskytnuté finančné prostriedky sú vynaložené na pokrytie mzdových výdavkov na odborného zamestnanca „administratívnu kapacitu“ pre Kooperačnú radu UMRŽ, pracovnou náplňou ktorej je zabezpečovanie organizačných, vecných a administratívnych úloh spojených s činnosťou Kooperačnej rady UMR Žilina, a to najmä:

Cena celkom: 30.812,47,- EUR

Výška príspevku: 29.271,58,- EUR (95%)

Spolufinancovanie: 1 540,62,- EUR (5%)

Začiatok realizácie aktivít projektu: 05/2022

Ukončenie realizácie aktivít projektu: 09/2023 s výhľadom zapojenia sa do kontinuálnych výziev.