Obnova odborných učební ZŠ Limbová, Žilina

Stav: messages.project.states.in_progress
Dátum začiatku projektu: 7. 9. 2018
Hodnota projektu: 0,00 €

logo európsky fond regionálneho rozvoja

Mesto Žilina získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Obnova odborných učební ZŠ Limbová, Žilina“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 07.09.2018.

Identifikácia projektu

Kód projektu v ITMS2014+: 302021K121

Miesto realizácie: Žilina

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

NFP: maximálne do výšky 42 450,24 EUR

Krátky opis projektu

Predmetom projektu je obnova odborných učební ZŠ Limbová, Žilina:

Hlavný cieľ projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy na ulici Limbová v Žiline.

Špecifické ciele sa zhodujú s očakávanými výsledkami: