Nové cykloprístrešky v meste Žilina pri areáloch ZŠ

Kód projektu: 302071BMA6
Stav: messages.project.states.open
Hodnota projektu: 0,00 €

logo európsky fond regionálneho rozvoja

Mesto Žilina získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Nové cykloprístrešky v meste Žilina pri areáloch ZŠ“ v rámci výzvy IROP-PO7-SC72-2021-74 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorá nadobudla účinnosť dňa 07.09.2022.

Názov projektu: Nové cykloprístrešky v meste Žilina pri areáloch ZŠ

Kód projektu v ITMS2014+: 302071BMA6

Miesto realizácie: Žilina

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ: 7.2 – Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

NFP: maximálne do výšky 163 130,95 EUR

Krátky opis projektu
Predmetom projektu sú stavebné práce na vybudovanie 2 cykloprístreškov pri základných školách v meste Žilina – ZŠ Karpatská a ZŠ Gaštanová. Lokality sú denne navštevované stovkami návštevníkov – zamestnancov a žiakov ZŠ, ako aj širokou verejnosťou. Zároveň sú umiestnené popri komunikáciách s najväčším zaťažením automobilovou dopravou v ranných a poobedných hodinách, v blízkosti hlavných cyklistických trás a zastávok MHD.

Cieľ projektu
Cieľom projektu je podpora cyklistickej prepravy na celkovom počte prepravených osôb, pričom osadením cykloprístreškov k areálom ZŠ máme záujem podporovať tento spôsob prepravy už medzi deťmi a mládežou.

Zámerom projektu je priblížiť a rozvinúť lokálne podmienky pre využívanie bicykla ako plnohodnotného spôsobu dopravy v meste a ako prostriedku pre trvalú a ekologickú mobilitu obyvateľov. Projekt prispeje k podpore bezpečnej a ekologickej doprave v meste Žilina.