Nové cykloprístrešky v centre mesta

Kód projektu: 302011AKT1
Stav: messages.project.states.in_progress
Dátum začiatku projektu: 24. 11. 2021
Dátum konca projektu: 15. 10. 2022
Hodnota projektu: 34 393,87 €

logo európsky fond regionálneho rozvoja

Mesto Žilina získalo NFP na realizáciu projektu s názvom „Nové cykloprístrešky v centre mesta“ v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorá nadobudla účinnosť dňa 20.05.2021.

Názov projektu: Nové cykloprístrešky v centre mesta

Kód projektu v ITMS2014+: 302011AKT1

Miesto realizácie: Žilina

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ: 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

NFP: 32 674,18 EUR

Krátky opis projektu

Predmetom projektu boli stavebné práce na vybudovanie 2 cykloprístreškov, ktoré boli z hľadiska lokality považované za strategické. Prvá lokalita bola určená priamo v priestoroch pred mestským úradom a druhá pred mestskou krytou plavárňou. Obidve lokality sú denne navštevované desiatkami až stovkami návštevníkov a zamestnancov mesta Žilina. Zároveň boli prístrešky umiestnené popri komunikáciách s najväčším zaťažením automobilovou dopravou, v blízkosti hlavných cyklistických trás a zastávok MHD.

Cieľ projektu

Cieľom projektu bolo zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Zámerom projektu bolo priblížiť a rozvinúť lokálne podmienky pre využívanie bicykla ako plnohodnotného spôsobu dopravy v meste a ako prostriedku pre trvalú a ekologickú mobilitu obyvateľov. V rámci projektu sa v Žiline vybudovali nové bezpečné cykloprístrešky, ktoré boli situované na miestach občianskej vybavenosti. Projekt prispel k podpore bezpečnej a ekologickej dopravy v meste Žilina.