Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie v Žiline

Stav: V udržateľnosti
Dátum začiatku projektu: 4. 5. 2021
Dátum konca projektu: 10. 8. 2022
Hodnota projektu: 363 304,48 €
Kofinancovanie projektu: 11 567,77 €

EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Kód projektu v ITMS2014+ : 302021H881

Celkovým cieľom projektu je rozšíriť súčasnú kapacitu Materskej školy Závodie v Žiline o 33 detí s ohľadom na prvky inkluzívneho vzdelávania.

Cieľ projektu súvisí s globálnym cieľom IROP – Prispieť k zvýšeniu kvality života a zabezpečiť trvalé udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí v rámci schváleného projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie v Žiline“.

Špecifické ciele projektu sú dva:

Špecifický cieľ projektu 1 – Rozšírenie kapacity a rekonštrukcia materskej školy

Špecifický cieľ projektu 2 – Zavedenie prvkov inkluzívneho vzdelávania

Ciele projektu budeme napĺňať prostredníctvom týchto hlavných aktivít:

Celkové oprávnené výdavky projektu: 351 736,71 EUR

Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 363 304,48 EUR

Vlastné spolufinancovanie: 11 567,77 EUR

Obdobie realizácie: 05/2021 – 08/2022

Miestom realizácie projektu je mesto Žilina, mestská časť Závodie, ulica Juraja Závodského 16, Žilina.

Merateľné ukazovatele projektu:

Realizáciou projektu sa zvýši kapacita materských škôl v Žiline o 33 detí.