Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Trnavská v Žiline

Stav: messages.project.states.done
Dátum začiatku projektu: 28. 8. 2019
Dátum konca projektu: 28. 7. 2020
Hodnota projektu: 701 921,80 €
Kofinancovanie projektu: 35 096,09 €

EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Kód projektu v ITMS2014+: 302021H962

Celkovým cieľom projektu je rozšíriť súčasnú kapacitu Materskej školy Trnavská v Žiline o 50 detí s ohľadom na prvky inkluzívneho vzdelávania.

Cieľ projektu súvisí s globálnym cieľom IROP – Prispieť k zvýšeniu kvality života a zabezpečiť trvalé udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí v rámci schváleného projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Trnavská v Žiline“.

Špecifické ciele projektu sú dva:

Špecifický cieľ projektu 1 – Rozšírenie kapacity a rekonštrukcia materskej školy

Špecifický cieľ projektu 2 – Rozšírenie prvkov inkluzívneho vzdelávania

Ciele projektu budeme napĺňať prostredníctvom týchto hlavných aktivít:

Celkové oprávnené výdavky projektu: 701 921,80 EUR

Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 666 825,71 EUR

Vlastné spolufinancovanie: 35 096,09 EUR

Obdobie realizácie: 03/2018 – 08/2019

Miestom realizácie projektu je mesto Žilina, , ulica Trnavská 2993/21, Žilina.

Merateľné ukazovatele projektu:

Realizáciou projektu sa zvýši kapacita materských škôl v Žiline o 50 detí.