Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Suvorovova v Žiline

Stav: V udržateľnosti
Dátum začiatku projektu: 1. 9. 2020
Dátum konca projektu: 30. 9. 2021
Hodnota projektu: 668 877,88 €
Kofinancovanie projektu: 33 443,89 €

EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Kód projektu v ITMS2014+: 302021H880

Celkovým cieľom projektu je rozšíriť kapacitu Materskej školy Čajakova v Žiline o 42 detí, a tým prispieť k naplneniu špecifického cieľa IROP 2.2.1. – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl.

Cieľ projektu súvisí s globálnym cieľom IROP – Prispieť k zvýšeniu kvality života a zabezpečiť trvalé udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí v rámci schváleného projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Suvorovova v Žiline“.

Špecifické ciele projektu sú tri:

Špecifický cieľ projektu 1 – Rozšírenie kapacity a rekonštrukcia materskej školy

Špecifický cieľ projektu 2 – Zavedenie prvkov inkluzívneho vzdelávania

Špecifický cieľ projektu 3 – Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ

Ciele projektu budeme napĺňať prostredníctvom týchto typov hlavných aktivít:

Celkové oprávnené výdavky projektu: 668 877,88 EUR

Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 635 433,99 EUR

Vlastné spolufinancovanie: 33 443,89 EUR

Obdobie realizácie: 09/2020 – 09/2021

Miestom realizácie projektu je Materská škola na ulici Suvorovova 2797/20 v Žiline.

Merateľné ukazovatele projektu:

Realizáciou projektu sa zvýši kapacita materských škôl v Žiline o 42 detí.