Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Čajakova v Žiline

Stav: messages.project.states.done
Dátum začiatku projektu: 15. 10. 2019
Dátum konca projektu: 14. 8. 2020
Hodnota projektu: 360 473,84 €
Kofinancovanie projektu: 18 023,69 €

EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Kód projektu v ITMS2014+ : 302021H873

Celkovým cieľom projektu je rozšíriť kapacitu Materskej školy Čajakova v Žiline o 23 detí, a tým prispieť k naplneniu špecifického cieľa IROP 2.2.1. – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl.

Cieľ projektu súvisí s globálnym cieľom IROP – Prispieť k zvýšeniu kvality života a zabezpečiť trvalé udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí v rámci schváleného projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Čajakova v Žiline“.

Špecifické ciele projektu sú tri:

Špecifický cieľ projektu 1 – Rozšírenie kapacity a rekonštrukcia materskej školy

Špecifický cieľ projektu 2 – Zavedenie prvkov inkluzívneho vzdelávania

Špecifický cieľ projektu 3 – Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ

Ciele projektu budeme napĺňať prostredníctvom týchto typov hlavných aktivít:

Celkové oprávnené výdavky projektu: 360 473,84 EUR

Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 342 450,15 EUR

Vlastné spolufinancovanie: 18 023,69 EUR

Obdobie realizácie: 03/2018 – 08/2019

Miestom realizácie projektu je Materská škola na ulici Čajakova 4 v Žiline.

Merateľné ukazovatele projektu:

Realizáciou projektu sa zvýši kapacita materských škôl v Žiline o 23 detí.