Nadstavba a stavebné úpravy budovy materská škola, Námestie Janka Borodáča 6, Žilina

Stav: messages.project.states.open
Dátum začiatku projektu: 1. 1. 2019
Hodnota projektu: 0,00 €

Mesto Žilina realizuje projekt s názvom „Nadstavba a stavebné úpravy budovy materská škola, Námestie Janka Borodáča 6, Žilina“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2018-35 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 5.12.2019 (číslo zmluvy: IROP-Z-302021V686-221-35).

Kód projektu v ITMS2014+: 302021V686

Miesto realizácie: Mesto Žilina

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách

NFP: maximálne do výšky 366 510,00 EUR

Krátky opis projektu

Hlavným cieľom projektu s názvom Nadstavba a stavebné úpravy budovy materská škola, Námestie Janka Borodáča 6, Žilina je rozšíriť súčasnú kapacitu materskej školy pre potreby prijatia nových detí s ohľadom na prvky inkluzívneho vzdelávania.

Predkladaný projektový zámer je plne v súlade s globálnym cieľom IROP, ktorým je: prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.

Špecifickými cieľmi projektu sú: