Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Brodno

Stav: messages.project.states.in_progress
Dátum začiatku projektu: 1. 9. 2022
Dátum konca projektu: 31. 1. 2023
Hodnota projektu: 113 574,00 €
Kofinancovanie projektu: 68 144,40 €

logo

Predmetom projektu je vybudovanie kvalitného multišportového ihriska, ktoré bude slúžiť pre žiakov ZŠ Brodno a čiastočne pre verejnosť. Konkrétne sa jedná o revitalizáciu existujúceho, no nevyužívaného tenisového ihriska. Stavba bude slúžiť na športové aktivity: malý futbal, volejbal, nohejbal, tenis, basketbal. Ide o návrh multifunkčného ihriska o rozmeroch 18x33m s mantinelom po obvode, záchytnými sieťami, vysunutými bránkoviskami, osvetlením a s príslušnými spevnenými plochami a mobiliárom. Prístup bude zabezpečený 2 vysunutými  vstupmi v smere od školy.

Súčasťou ihriska je vybudovanie potrebných spevnených plôch pozdĺž vstupnej strany na ihrisko, kde sú navrhnuté lavičky a chodníky pre peších, prepájajúce ihrisko s existujúcimi spevnenými plochami v okolí školy, tak aby bol prístup na ihrisko po chodníku a nie po tráve.

Navrhovaným urbanistickým riešením sú rešpektované a zachovávané danosti územia a bezprostredného okolia, nebudú vytvorené nové športové plochy, ale budú obnovené existujúce tak, aby spĺňali súčasné požiadavky na kvalitu a materiálové prevedenie športových plôch, povrchov.

Začiatok realizácie aktivít projektu: 09/2022
Ukončenie realizácie aktivít projektu: 01/2023

Cena celkom: 113 574,- EUR
Výška príspevku: 45 429,60,- EUR (40%)
Spolufinancovanie: 68 144,40,- EUR (60%)