Modernizácia odborných učební na ZŠ Jarná v Žiline

Stav: messages.project.states.in_progress
Dátum začiatku projektu: 26. 9. 2019
Hodnota projektu: 0,00 €

logo európsky fond regionálneho rozvoja

Mesto Žilina získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Modernizácia odborných učební na ZŠ Jarná v Žiline“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 26.09.2019.

Identifikácia projektu

Názov: Modernizácia odborných učební na ZŠ Jarná v Žiline

Kód projektu v ITMS2014+: 302021J374

Miesto realizácie: Žilina

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

NFP: maximálne do výšky 67 326,23 EUR

Krátky opis projektu

Predmetom projektu je modernizácia odborných učební na ZŠ Jarná v Žiline:

Hlavný cieľ projektu zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy na ulici Jarná v Žiline.

Špecifické ciele sa zhodujú s očakávanými výsledkami: