Modernizácia detského dopravného ihriska

Kód projektu: -
Dátum začiatku projektu: 14. 2. 2023
Dátum konca projektu: 12. 10. 2023
Hodnota projektu: 39 933,81 €

Názov projektu
Modernizácia detského dopravného ihriska

Zdroj financovania
Nadácia KIA Slovakia

Krátky opis projektu
Nákupom interaktívnych vyučovacích pomôcok sa podarilo využiť potenciál dopravného ihriska čím sa stalo jedným z najmodernejších v SR.

V súčasnosti je potrebné zlepšovať pripravenosť detí na nástrahy dopravného systému najmä praktickými ukážkami.

Získaním moderných vyučovacích pomôcok (interaktívna tabuľa s projektorom a notebookom, 2 ks okuliarov simulujúcich opitosť a nadrogovanie, prenosné dopravné ihrisko a 2 ks výučbových automobilových trenažérov) vzniklo v meste Žilina jedno z najmodernejších dopravných ihrísk na Slovensku. To je predpokladom pre zatraktívnenie výučby dopravnej výchovy aj u detí vyšších ročníkov, kde prax ukazuje na vysokú rizikovosť práve mladých vodičov v cestnej premávke.

Vyučovanie dopravnej výchovy v súčasnosti prebieha na Detskom dopravnom ihrisku, ktorého vybavenie je staršie a postačuje len na výuku detí predškolského veku a I. stupňa ZŠ.

Prax a dopravné štatistiky však poukazujú, že je potrebné sa zamerať aj na staršie deti – II. stupeň ZŠ a prvé ročníky SŠ, pre ktorých je výchova v správaní sa v cestnej premávke rovnako dôležitá, nakoľko sa pohybujú na rôznych nemotorových dopravných prostriedkoch a často sú účastníkmi dopravných nehôd.

Očakávané kvalitatívne výsledky projektu:

Hlavný cieľ projektu
Cieľom projektu je zatraktívnenie a rozšírenie výučby dopravnej výchovy pre deti a mládež v snahe eliminovať počet nehôd spôsobených najmladšími účastníkmi cestnej premávky.

Miesto realizácie projektu
Detské dopravné ihrisko – Nanterská 29, 010 08 Žilina-Vlčince

Celkový rozpočet projektu: 39 933,81 EUR