Moderné technológie v meste Žilina

Kód projektu: OPII-2020/7/11-DOP
Stav: messages.project.states.in_progress
Dátum začiatku projektu: 1. 1. 2020
Dátum konca projektu: 31. 12. 2023
Hodnota projektu: 140 989,50 €

Mesto Žilina realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v implementácii decentralizovaných úloh v rámci IROP v krajskom meste Žilina.

Špecifickým cieľom projektu je podpora efektívnej implementácie Operačného programu. Dosiahnutie cieľa bude zabezpečované prostredníctvom podpory administratívnych kapacít vytvoreného sprostredkovateľského orgánu, vzdelávania a zvyšovania odbornosti zamestnancov sprostredkovateľského orgánu.

Hlavným výsledkom projektu bude zabezpečenie výkonu úloh sprostredkovateľského orgánu vyplývajúcich zo Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom na optimálnej profesionálnej úrovni.

Výška finančnej podpory z Európskej únie: 126 148,50 €

Oznam: verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti „Moderné technológie v meste Žilina“

Mesto Žilina sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti projektu „Moderné technológie v meste Žilina“, aby sa k tomuto dokumentu mohla vyjadriť verejnosť.

Mesto Žilina sa zapojilo do výzvy č. OPII-2020/7/11-DOP Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako Sprostredkovateľský orgán Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, ktorej cieľom je zavedenie moderných technológií do procesu vykonávania činností verejnej správy, procesu rozhodovania ako aj služieb, informácií a kontaktu verejnej správy s verejnosťou.

Hlavným cieľom štúdie uskutočniteľnosti projektu Moderné technológie v meste Žilina je posúdenie inteligentných technológií a inteligentnej IoT platformy so zberom a spracovaním dát v meste Žilina a zhodnotenie prínosov budovanie moderného a inteligentného mesta. Trvalo udržateľný rozvoj mesta priaznivo vplýva na úroveň života vo vzťahu k občanom (80 727 osôb) a atraktivitu mesta vo vzťahu k návštevníkom.

Realizácia projektu sa zameriava na štyri oblasti:

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti je možné zaslať prostredníctvom formulára „pripomienkový formulár_verejné pripomienkovanie“ v termíne do 3.8.2020 (vrátane)