Moderné technológie v meste Žilina

Kód projektu: 311071ANN9
Stav: V udržateľnosti
Dátum začiatku projektu: 17. 2. 2022
Dátum konca projektu: 21. 11. 2023
Hodnota projektu: 869 361,54 €

Názov a sídlo prijímateľa:    Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina

Názov projektu:                        Moderné technológie v meste Žilina

Miesto realizácie projektu:  Žilina

Výška poskytnutého NFP:     max. do výšky 869 361,54 EUR

Prioritná os:                                7 Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ:                           7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov

Harmonogram:                          Hlavné aktivity projektu prebiehali od 02.2022 do 11.2023.

Stručný opis projektu

Projekt sa zameriaval na implementáciu informačných systémov inteligentného mesta a regiónu.

Prvky internetu vecí (IoT prvky) boli implementované do nasledovných oblastí:

 

DOPRAVA

BEZPEČNOSŤ A VEREJNÝ PORIADOK

POČASIE A KVALITA OVZDUŠIA

SMART MANAŽMENT VEREJNÉHO OSVETLENIA

SOFTVÉR NA ZBER A VIZUALIZÁCIU DÁT Z IOT SENZOROV (softvérová platforma inteligentného mesta)

IoT platforma spája do jedného systému viacero riešení od rôznych dodávateľov (hardvér, softvér, vlastné aplikácie a algoritmy). Riešenie umožňuje vytvárať a prevádzkovať vlastné aplikácie a integrovať a koncentrovať do jedného systému aplikácie tretích strán. Cez platformu sa zbierajú IoT dáta s vizualizáciou na jednotný frontend. Riešenie zlepšuje vizualizáciu aktuálnej situácie, trendov a umožní predikovať budúce stavy, vďaka čomu budeme vedieť efektívnejšie vykonávať zverené kompetencie mesta a verejná politika sa dostane bližšie k občanovi.

Merateľným ukazovateľom pre projekt je P0945 Počet zavedených prvkov internetu vecí na podporu prioritných oblastí v mestách a verejnej správe sa podarilo naplniť na hodnotu 919 IoT prvkov.

Cieľ projektu

Cieľom projektu bolo zavedenie moderných technológií do procesu vykonávania činností mesta, procesu rozhodovania, ako aj služieb, informácií a kontaktu mesta s verejnosťou.

Výsledky a prínosy projektu

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Detail projektu: https://www.itms2014.sk/projekt?id=660b3496-1585-4997-9e33-5c6e5f82758b

Webové sídlo CKO: www.eufondy.sk