Malé zlepšenia eGov služieb mesta Žilina

Stav: V udržateľnosti
Dátum začiatku projektu: 23. 2. 2023
Dátum konca projektu: 31. 12. 2023
Hodnota projektu: 580 687,20 €

Názov a sídlo prijímateľa:    Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina

Názov projektu:                        Malé zlepšenia eGov služieb mesta Žilina

Miesto realizácie projektu:  Žilina

Výška poskytnutého NFP:     max. do výšky 322 196,76 EUR

Prioritná os:                                7 Informačná spoločnosť

Špecifické ciele:                        7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov;

7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov

Harmonogram:                          Hlavné aktivity projektu od 02.2023 do 12.2023.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Stručný opis projektu

Projekt bol zameraný na modernizáciu služieb verejnej správy mesta Žilina, modernizáciu agendových informačných systémov a zlepšenia využívania dát pre podporu rozhodovania.

Merateľné ukazovatele:

Cieľ projektu

Zrýchliť a skvalitniť digitalizáciu služieb podporou tvorby a zavádzania inovatívnych riešení, ktoré výrazne znížia námahu občanov a podnikateľov na uplatnenie si práv alebo splnenie si povinností pri kontakte s verejnou správou, čo prispeje k zvyšovaniu spokojnosti občanov a podnikateľov s riešením ich životných situácií.

Výsledky a prínosy projektu

 

Detail projektu:

https://www.itms2014.sk/schvalena-zonfp?id=2bc48a34-481a-4faa-aa34-e928b7bf16fa

014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Stručný opis projektu:
Projekt je zameraný na modernizáciu služieb verejnej správy mesta Žilina, modernizáciu agendových informačných systémov a zlepšenia využívania dát pre podporu rozhodovania.

Merateľnými ukazovateľmi pre projekt sú:

Doba realizácie predkladaného projektu je naplánovaná na 10 mesiacov,  02 – 11/2023.

Cieľ projektu
Cieľom projektu je zrýchliť a skvalitniť digitalizáciu služieb podporou tvorby a zavádzania inovatívnych riešení, ktoré výrazne znížia námahu občanov a podnikateľov na uplatnenie si práv alebo splnenie si povinností pri kontakte s verejnou správou, čo prispeje k zvyšovaniu spokojnosti občanov a podnikateľov s riešením ich životných situácií.

Očakávané výsledky

Detail projektu: https://www.itms2014.sk/schvalena-zonfp?id=2bc48a34-481a-4faa-aa34-e928b7bf16fa