Každý iný, všetci rovní – sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina

Stav: messages.project.states.in_progress
Dátum začiatku projektu: 31. 5. 2022
Dátum konca projektu: 30. 4. 2024
Hodnota projektu: 384 327,00 €

Podporené Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Projekt „Každý iný, všetci rovní – sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina“ má za cieľ zlepšiť existujúce životné podmienky, spoločenské prostredie a kvalitu života marginalizovanej rómskej komunity v meste Žilina. Projekt nadväzuje na predchádzajúce skúsenosti mesta v tejto oblasti a už vytvorené partnerstvá. Aktivity projektu sú naplánované tak, aby zapájali priamo obyvateľov lokality Bratislavskej ulice.

V témach projektu sme sa zamerali na podporu vzdelávania detí a mladých ľudí a to už od predškolského veku. Vytvorené bude podnetné a bezpečné prostredie s dostatkom voľnočasových aktivít. Projekt sa zameriava aj na vytváranie spolupráce medzi Rómskou komunitou a majoritnou spoločnosťou, na podporu stability a kvality ich bývania. Taktiež je nutné navrhnúť aktuálne komplexné riešenia v tejto oblasti do budúcich rokov a to v spolupráci so skúsenými odborníkmi a tak posilniť sociálnu integráciu marginalizovanej rómskej komunity v našom meste.

Projekt sa zameriava na aktuálne problémy komunity v týchto oblastiach:

 1. Pomoc deťom so zvládaním náročnosti preberaného učiva počas vyučovania na základnej škole a zlepšenie ich domácej prípravy na vyučujúci proces
 2. Zvýšenie záujmu rodičov a detí o predškolskú výchovu v materských školách
 3. Vytvorenie podnetného prostredia s dostatkom voľnočasových aktivít pre deti a mladých ľudí v lokalite Bratislavskej ulice
 4. Podpora a monitorovanie situácie v oblasti stability bývania a prevencie straty bývania
 5. Požičovňa pracovného náradia zriadená pri Komunitnom centre na Bratislavskej ulici
 6. Rozšírenie činnosti komunitného centra v lokalite Bratislavskej ulice prostredníctvom realizácie nadstavby existujúcej budovy komunitného centra
 7. Vytvorenie novej aktualizovanej koncepcie rozvoja

Celkové oprávnené výdavky projektu: 384 327 €

Obdobie realizácie: 05/2022 – 4/2024

Webová stránka projektu: Úvod – Každý iný, všetci rovní (zilina.sk)

Webové sídlo Správcu programu  www.minzp.sk/eea/


Supported by Norway through Norwegian grants. Co-financed from the state budged of the Slovak republic.

The project „All different, all equal – social inclusion of the Roma community in the city of Žilina” aims to improve the existing living conditions, social environment and the quality of life of the marginalized Roma community in Žilina. The project builds on the city’s previous experience in this area and partnerships already established. The project activities are planned to directly involve the inhabitants of Bratislavská Street.

In the topics of the project, we focused on supporting the education of children and young people from preschool age. The stimulating and safe environment with plenty of leisure activities will be created. The project also focuses on creating cooperation between the Roma community and most of the society, in order to support the stability and the quality of their housing. It is also necessary to propose current comprehensive solutions in this area for the coming years in cooperation with experienced experts and thus strengthen the social integration of the marginalized Roma community in our city.

The project focuses on current community issues in the following areas:

 1. Helping children to cope with the difficulty of the curriculum during primary school classes and improving their home preparation for the teaching process.
 2. Increasing the interest of parents and children in preschool education in kindergartens.
 3. Creating a stimulating environment with enough leisure activities for children and young people in the location of Bratislavská Street.
 4. Support and monitoring of the situation in the field of housing stability and prevention of housing loss.
 5. Rental of work tools established near the community centre on Bratislavská street.
 6. Expansion of the activity of the community centre in the location of Bratislavská Street through the implementation of the extension of the existing building of the community centre.
 7. Creation of a new updated conception of development.

Total eligible expenses of the project: 384 327 €

Implementation period: 05/2022 – 4/2024

Website of the project: Home – Každý iný, všetci rovní (zilina.sk)

Website of the Program Manager:  www.minzp.sk/eea/