Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IROP v krajskom meste Žilina na obdobie september 2017 – december/2019

Stav: messages.project.states.done
Dátum začiatku projektu: 1. 9. 2017
Dátum konca projektu: 1. 12. 2019
Hodnota projektu: 123 308,10 €

EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Mesto Žilina realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v implementácii decentralizovaných úloh v rámci IROP v krajskom meste Žilina. Špecifickým cieľom projektu je podpora efektívnej implementácie Integrovaného regionálneho operačného programu. Dosiahnutie cieľa bude zabezpečované prostredníctvom podpory administratívnych kapacít vytvoreného sprostredkovateľského orgánu, vzdelávania a zvyšovania odbornosti zamestnancov sprostredkovateľského orgánu. Hlavným výsledkom projektu bude zabezpečenie výkonu úloh sprostredkovateľského orgánu vyplývajúcich zo Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom na optimálnej profesionálnej úrovni.

Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 123 308,10 €

Začiatok realizácie aktivít projektu: 09/2017

Ukončenie realizácie aktivít projektu: 12/2019

Výška finančnej podpory z Európskej únie: 110 328,30 €

Webové sídlo RO: www.mpsr.sk

Webové sídlo CKO: www.partnerskadohoda.gov.sk