Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IROP v krajskom meste Žilina na obdobie máj/2016 – december/2017

Stav: messages.project.states.open
Dátum začiatku projektu: 1. 5. 2017
Dátum konca projektu: 1. 12. 2017
Hodnota projektu: 59 903,20 €

EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Mesto Žilina realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v implementácii decentralizovaných úloh v rámci IROP v krajskom meste Žilina. Hlavným cieľom projektu je podpora efektívnej implementácie Integrovaného regionálneho operačného programu prostredníctvom erudovaných administratívnych kapacít vytvoreného sprostredkovateľského orgánu a odborných hodnotiteľov. Hlavným výsledkom projektu bude zabezpečenie výkonu úloh sprostredkovateľského orgánu vyplývajúcich zo Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom na optimálnej profesionálnej úrovni.

Výška poskytnutého NFP: 59 903,20 €

Začiatok realizácie aktivít projektu: 05/2016

Ukončenie realizácie aktivít projektu: 12/2017

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou. Výška finančnej podpory z Európskej únie: 53 597,60 €.

Webové sídlo RO: www.mpsr.sk

Webové sídlo CKO: www.partnerskadohoda.gov.sk