Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IROP v krajskom meste Žilina na obdobie január/2020 – december/2023

Kód projektu: 302061ANC8
Stav: messages.project.states.in_progress
Dátum začiatku projektu: 1. 1. 2020
Dátum konca projektu: 30. 11. 2023
Hodnota projektu: 140 989,50 €

Názov projektu : Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IROP v krajskom meste Žilina na obdobie január/2020 – december/2023

Mesto Žilina realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v implementácii decentralizovaných úloh v rámci IROP v krajskom meste Žilina.

Špecifickým cieľom projektu je podpora efektívnej implementácie Operačného programu. Dosiahnutie cieľa bude zabezpečované prostredníctvom podpory administratívnych kapacít vytvoreného sprostredkovateľského orgánu, vzdelávania a zvyšovania odbornosti zamestnancov sprostredkovateľského orgánu.

Hlavným výsledkom projektu bude zabezpečenie výkonu úloh sprostredkovateľského orgánu vyplývajúcich zo Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom na optimálnej profesionálnej úrovni.

Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 140 989,50 €

Začiatok realizácie aktivít projektu: 01/2020

Ukončenie realizácie aktivít projektu: 12/2023

Výška finančnej podpory z Európskej únie: 126 148,50 €