Elektronizácia služieb Mestského úradu v Žiline

Stav: messages.project.states.done
Dátum začiatku projektu: 1. 5. 2013
Dátum konca projektu: 1. 11. 2015
Hodnota projektu: 2 394 482,00 €

Začiatok realizácie projektu: 05/2013

Skončenie realizácie projektu: 11/2015

Celkové oprávnené výdavky projektu: 2 394 482 EUR

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 2 274 757,53 EUR

Hlavný cieľ projektu:

Vybudovanie efektívnej a modernej samosprávy elektronizáciou služieb MsÚ v Žiline v súlade s princípmi eGovernmentu.

Špecifické ciele projektu:

  1. Zníženie administratívneho zaťaženia občanov a podnikateľských subjektov elektronizáciou služieb MsÚ v Žiline.
  2. Zvýšenie dostupnosti služieb verejnej správy pre verejnosť s dôrazom na znevýhodnené skupiny obyvateľstva za účelom zvýšenia spokojnosti verejnosti.
  3. Zníženie nákladov na poskytované služby zefektívnením práce v dôsledku elektronizácie služieb MsÚ v Žiline.
  4. Zvýšenie kompetentnosti a výkonnosti verejnej správy optimalizáciou procesov.
  5. Zlepšenie kvality života občanov a podnikateľského prostredia v meste Žilina.
  6. Zvýšenie informovanosti verejnosti o elektronických službách poskytovaných MsÚ v Žiline a o činnosti samosprávy.

Výsledky a dopady projektu:

V rámci projektu bude zavedených 143 elektronických eGov služieb, poskytovanie ktorých sa bude neustále skvalitňovať. Zavedením elektronických služieb sa zabezpečí rovnocenný prístup k službám pre každého občana, vytvoria sa podmienky pre zlepšenie podnikateľského prostredia. Projekt prispeje aj k zvýšeniu počítačovej gramotnosti.

V rámci dopadov projektu očakávame zvýšenie efektivity a zlepšenie kvality poskytovaných služieb.

 

Viac informácií o programe: