Dobudovanie cyklistického chodníka H2 (Solinky – centrum)

Kód projektu: 302011AJR7
Stav: messages.project.states.done
Dátum začiatku projektu: 13. 12. 2021
Dátum konca projektu: 15. 8. 2022
Hodnota projektu: 38 300,96 €

logo európsky fond regionálneho rozvoja

Kód: 302011AJR7

Stav: Zrealizované

Dátum od: 13. decembra 2021

Dátum do: 15. augusta 2022

Cena: 38 300,96 EUR

Mesto Žilina získalo NFP na realizáciu projektu s názvom „Dobudovanie cyklistického chodníka H2 (Solinky – centrum)“ v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorá nadobudla účinnosť dňa 20.05.2021.

Názov projektu: Dobudovanie cyklistického chodníka H2 (Solinky – centrum)

Kód projektu v ITMS2014+: 302011AJR7

Miesto realizácie: Žilina

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ: 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

NFP: 36 385,91 EUR

Krátky opis projektu

Predmetom realizácie projektu bolo dobudovanie cyklotrasy v meste Žilina – konkrétne cyklotrasy H2, úsek III. a IV, spájajúcej sídlisko Solinky a Hliny s centrom mesta, kde došlo k prepojeniu na už existujúcu sieť cyklistických ciest.

Cieľ projektu

Cieľom projektu bola podpora cyklistickej dopravy a zvýšenie podielu cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravených osôb a celkovej atraktivity cyklistickej a nemotorovej prepravy v meste Žilina.

Vďaka výstavbe cyklochodníka došlo k segregácií cyklistov z cestných komunikácií a chodníkov na samostatnú cestičku. Zvýšila sa ich bezpečnosť v premávke a vytvorili sa podmienky pre zvýšenie kapacity cyklistickej prepravy na cestovanie do zamestnania v meste Žilina, respektíve cyklistickej prepravy k centrám občianskeho záujmu a občianskej infraštruktúry

obudovanie cyklistického chodníka H2 (Solinky – centrum)

Kód projektu v ITMS2014+: 302011AJR7

Miesto realizácie: Žilina

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ: 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy)na celkovom počte prepravených osôb.

NFP: maximálne do výšky 44 454,36 EUR

Krátky opis projektu

Predmetom realizácie projektu je dobudovanie cyklotrasy v meste Žilina – konkrétne cyklotrasy H2, úsek III. a IV, spájajúcej sídlisko Solinky a Hliny s centrom mesta, kde dôjde k prepojeniu na už existujúcu sieť cyklistických ciest.

Cieľ projektu

Cieľom projektu je podpora cyklistickej dopravy a zvýšenie podielu cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravených osôb a celkovej atraktivity cyklistickej a nemotorovej prepravy v meste Žilina.

Vďaka výstavbe cyklochodníka dôjde k segregácií cyklistov z cestných komunikácií a chodníkov na samostatnú cestičku. Zvýši sa ich bezpečnosť v premávke a vytvoria sa podmienky pre zvýšenie kapacity cyklistickej prepravy na cestovanie do zamestnania v meste Žilina, respektíve cyklistickej prepravy k centrám občianskeho záujmu a občianskej infraštruktúry.