Cyklotrasa V9 z Vlčiniec na Vodné dielo – I. úsek

Kód projektu: 302011AJR8
Stav: messages.project.states.in_progress
Dátum začiatku projektu: 6. 12. 2021
Dátum konca projektu: 2. 9. 2022
Hodnota projektu: 130 169,48 €

logo európsky fond regionálneho rozvoja

Mesto Žilina získalo NFP na realizáciu projektu s názvom „Cyklotrasa V9 z Vlčiniec na Vodné dielo – I. úsek“ v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorá nadobudla účinnosť dňa 20.05.2021.

Názov projektu: Cyklotrasa V9 z Vlčiniec na Vodné dielo – I. úsek

Kód projektu v ITMS2014+: 302011AJR8

Miesto realizácie: Žilina

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ: 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

NFP: 123 661,00 EUR

Krátky opis projektu

Predmetom realizácie projektu bolo vybudovanie cyklotrasy V9, úsek I. v meste Žilina. Cyklochodník spája sídlisko Vlčince smerom k Vodnému dielu Žilina, ako najvýznamnejšiemu vonkajšiemu rekreačnému priestranstvu v blízkosti mesta.

Cieľ projektu

Cieľom projektu bolo podpora cyklistickej dopravy a zvýšenie podielu cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravených osôb a celkovej atraktivity cyklistickej a nemotorovej prepravy v meste Žilina.

Vďaka výstavbe cyklochodníka došlo k segregácií cyklistov z cestných komunikácií a chodníkov na samostatnú cestičku. Zvýšila sa ich bezpečnosť v premávke a vytvorili sa podmienky pre zvýšenie kapacity cyklistickej prepravy na cestovanie do zamestnania v meste Žilina, respektíve cyklistickej prepravy k centrám občianskeho záujmu a občianskej infraštruktúry.