Cyklotrasa V10 po ulici M. R. Štefánika k Hypertescu

Kód projektu: 302011AJR9
Stav: messages.project.states.in_progress
Dátum začiatku projektu: 6. 12. 2021
Dátum konca projektu: 30. 11. 2023
Hodnota projektu: 0,00 €

logo európsky fond regionálneho rozvoja

Mesto Žilina získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Cyklotrasa V10 po ulici M. R. Štefánika k Hypertescu“ v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorá nadobudla účinnosť dňa 20.05.2021.

Názov projektu: Cyklotrasa V10 po ulici M. R. Štefánika k Hypertescu

Kód projektu v ITMS2014+: 302011AJR9

Miesto realizácie: Žilina

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ: 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

NFP: maximálne do výšky 490 432,71 EUR

Krátky opis projektu

Predmetom realizácie projektu je vybudovanie cyklotrasy V10 v meste Žilina. Cyklochodník bude mať podobu samostatného cyklochodníka na ex-prechádzajúceho centrom mesta po ulici M. R. Štefánika po celej dĺžke ulice o jednu z hlavných ulíc mestskej časti Staré mesto a teda centra mesta.

Cieľ projektu

Cieľom projektu je podpora cyklistickej dopravy a zvýšenie podielu cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravených osôb a celkovej atraktivity cyklistickej a nemotorovej prepravy v meste Žilina.

Vďaka výstavbe cyklochodníka dôjde k segregácií cyklistov z cestných komunikácií a chodníkov na samostatnú cestičku. Zvýši sa ich bezpečnosť v premávke a vytvoria sa podmienky pre zvýšenie kapacity cyklistickej prepravy na cestovanie do zamestnania v meste Žilina, respektíve cyklistickej prepravy k centrám občianskeho záujmu a občianskej infraštruktúry. Prostredníctvom projektu tiež dôjde k presadeniu drevín a zelene na súčasnej komunikácií, za účelom vytvorenia priestoru pre vedenie cyklistického chodníka.