Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum) – úsek I.

Stav: messages.project.states.done
Dátum začiatku projektu: 29. 4. 2020
Dátum konca projektu: 26. 9. 2020
Hodnota projektu: 140 600,00 €
Kofinancovanie projektu: 7 030,00 €

logo európsky fond regionálneho rozvoja

Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum) – úsek I.

Mesto Žilina vybuduje úsek I. cyklochodníka H2 cez sídlisko Solinky v rámci schváleného projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum) – úsek I.“, s kódom 302011P420.

Celkové schválené oprávnené výdavky projektu: 140 600 EUR

Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 133 570 EUR

Vlastné spolufinancovanie: 7 030 EUR

Mesto Žilina patrí k jedným z najznečistenejších miest Slovenska. Prioritou mesta je preto aj budovanie cyklotrás ako odpoveď na zvyšovanie dopravného zaťaženia priamo v meste a v jeho blízkom okolí. Jedným z nich je aj cyklochodník s označením H2 spájajúci sídlisko Solinky s centrom. Jedna jeho časť od nákupného centra Aupark po most na ulici Antona Bernoláka bola v minulosti mestom zrealizovaná cyklopiktogramami.

Riešením projektu je vybudovanie I. úseku doteraz chýbajúcej časti cyklotrasy H2 v meste Žilina tak, aby bol umožnený čo možno najcelistvejší dopravný ťah zo sídliska Solinky smerom k sídlisku Hliny. Uvedený úsek začína na sídlisku Solinky na ulici Obvodovej a končí pri pešej lávke. Stavba je rozdelená na výstavbu nového chodníka pre cyklistov a peších a rekonštrukciu s rozšírením už existujúcich chodníkov, ktoré nevyhovujú štandardom pre plynulý, bezpečný a pohodlný pohyb chodcov z dôvodu nedostatočného šírkového usporiadania a veľkého opotrebenia a porušenia krytu chodníkov.

Obdobie realizácie: 04/2020- 09/2020

Hlavný cieľ projektu:

1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Hlavná aktivita projektu: A.1. cyklistické komunikácie

Očakávane výsledky projektu: