Cyklistická komunikácia V6 v meste Žilina

Stav: messages.project.states.done
Dátum začiatku projektu: 1. 3. 2018
Dátum konca projektu: 1. 12. 2018
Hodnota projektu: 185 909,72 €
Kofinancovanie projektu: 9 295,49 €

EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Mesto Žilina bude v rámci nemotorovej dopravy v roku 2018 realizovať schválený projekt z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Cyklistická komunikácia V6 v meste Žilina“.

Celkové oprávnené výdavky projektu: 185 909,72 EUR

Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 176 614,23 EUR

Vlastné spolufinancovanie: 9 295,49 EUR

Zámerom projektu je pomocou opatrení na podporu cyklodopravy zvrátiť negatívne tendencie dopravy, ktoré v poslednom čase v meste Žilina pozorujeme a tak zlepšiť životné podmienky v meste všeobecne. Mesto Žilina z dlhodobého horizontu plánuje realizovať rozsiahlu sieť cyklotrás. Kvôli rôznym prekážkam, či už majetkového, dopravného alebo iného charakteru nie je možné všetky potrebné návrhy cyklotrás riešiť v krátkom čase. Potreba vytvárania čo najkomplexnejších cyklistických úsekov v mestskej časti vyvolala potrebu realizácie schváleného projektu – 2 úsekov cyklotrasy V6, ktorý prepojí dve najväčšie sídliská v meste: Solinky a Vlčince a zároveň umožní napojenie cyklotrasy V6 na existujúcu cyklotrasu H2.

Realizáciou projektu bude vybudovaný nový úsek cyklotrasy V6 od otočiska trolejbusov na Fatranskej ulici až po areál Žilinskej univerzity a na druhej strane krátky úsek na Centrálnej ulici, ktorý prepojí V6 s existujúcou cyklotrasou H2 pri lávke pre peších, oddeľujúcu sídlisko Solinky od Sídliska Hliny VI.

Obdobie realizácie obidvoch úsekoch: 03/2018 – 12/2018.

Hlavným cieľom projektu je prispieť k podpore bezpečnej a ekologickej doprave v meste Žilina a zároveň zvýšiť atraktivitu a prepravnú kapacity nemotorovej dopravy, konkrétne cyklistickej. Predpokladá sa aj zníženie nehodovosti v danom území, ktoré v súčasnosti vykazuje dopravné zaťaženie na úrovni cca 6500 osobných vozidiel za 24 hodín.

Očakávané výsledky projektu:

Očakávané dopady projektu:

Zvýšenia bezpečnosti cyklistov a chodcov

Bezpečnosť chápeme z hľadiska cyklistiky ako segregácia od automobilovej dopravy, Takúto segregáciu zabezpečia aj zrealizované úseky cyklotrasy V6. Zvýšenie podielu nemotorovej dopravy v rámci realizovaných úsekov bude mať dopad na zníženie nehodovosti v danom území. Zároveň projekt zohľadňuje potreby zdravotne znevýhodnených, čím zabezpečuje zvýšenie ich bezpečnosti ako užívateľov nemotorovej dopravy.

Odstraňovanie úzkych miest v pešej a cyklistickej doprave

Predpokladá sa, že v dôsledku vybudovania nových cyklistických úsekov sa vytvoria vhodné podmienky pre cyklistickú dopravu v danej lokalite, ktorá je z dôvodu rušnosti motorovej dopravy dnes považovaná za úzke miesto pre cyklistov a chodcov.