Manažment projektov

Odbor riadenia projektov a investícií

 • koordinuje a zabezpečuje prípravnú fázu investičnej akcie – zadania pre projekt, koordináciu projektov, inžiniersku činnosť za účelom získania rozhodnutí a povolení správnych orgánov,
 • spracováva projektové zámery,
 • pripravuje vecné zadania pre prieskumy trhu a pre súťaže verejného obstarávania,
 • sumarizuje požiadavky investičných zámerov,
 • pripravuje požiadavky a podklady na vypracovanie projektovej dokumentácie,
 • pripravuje návrhy rozpočtov a návrhy zmien rozpočtov pre investičné zámery,
 • vypracováva finančné bilancie pre rozpočet mesta Žilina,
 • spracováva podmienky a podklady na verejné obstarávanie projektových dokumentácií,
 • zabezpečuje projektové dokumentácie schválených investičných akcií.
 • odborne riadi, koordinuje kroky a postupy v investičnom procese, smerujúce k správnemu zhotoveniu diela a uvedenia ho do užívania,
 • koordinuje realizáciu projektov, kde žiadateľom je mesto Žilina alebo organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina,
 • pripravuje podklady pre proces verejného obstarávania a návrhov zmlúv pre projekty realizované odborom riadenia projektov a investícií,
 • participuje na príprave návrhu rozpočtu mesta Žilina a jeho zmenách pre investičné zámery mesta Žilina,
 • vypracováva a aktualizuje všeobecnú metodiku investičného riadenia projektov v rámci MsÚ,
 • zodpovedá za jednotlivé kroky a postupy realizačného investičného procesu v meste Žilina
 • vedie evidenciu projektov a zabezpečuje archiváciu dokumentácie realizovaných projektov,
 • vedie evidenciu záručných dôb realizovaných investícií,
 • buduje a aktualizuje jednotnú databázu pripravovaných, implementovaných a ukončených projektov mesta Žilina,
 • koordinuje a zabezpečuje realizačnú fázu investičnej akcie – odovzdanie staveniska , realizáciu diela, preberacie konanie diela a vykonáva inžiniersku činnosť za účelom získania rozhodnutí a povolení správnych orgánov,
 • vypracováva finančné, štatistické bilancie pre rozpočet a vedenie mesta Žiliny,
 • pripravuje podklady pre informovanie verejnosti o projektoch v realizácii, prostredníctvom odboru komunikácie a vzťahov s verejnosťou.