Dôležité telefónne čísla

Prípady kedy môžete využiť tisňové volania:

  1. v prípade  ohrozenia Vášho alebo cudzieho zdravia, života alebo majetku
  2. ste účastníkom mimoriadnej udalosti, pri ktorej je ohrozený život, zdravie alebo majetok iných občanov,
  3. ak došlo k úniku nebezpečných látok alebo inak bolo ohrozené či poškodené životné prostredie,
  4. máte podozrenie, že by mohlo dôjsť k nežiadúcej alebo nebezpečnej udalosti, ktorá by vyvolala mimoriadnu udalosť,
  5. v prípade požiaru, dopravnej nehody, ohrozenia následkom živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí.

Dôležité telefónne čísla tiesňového volania:

Ak vyžadujete pomoc v tiesni, alebo pri oznamovaní správy o mimoriadnej udalosti uveďte: