Mesto Žilina začalo s opravou miestnych komunikácií, vybrané cesty a chodníky čaká súvislá oprava

av (8)av (8)

Mesto Žilina začalo s pravidelnou letnou údržbou miestnych komunikácií, ktorá sa vykonáva podľa aktuálneho stavu cestnej siete miestnych komunikácií po skončení zimnej údržby. Okrem vyspravovania komunikácií prebieha aj pravidelné čistenie ciest v správe mesta. Práce budú pokračovať priebežne počas celého roka v závislosti od poveternostných podmienok.

Opravy výtlkov či iných poškodení vozovky sa realizujú podľa poradia dôležitosti jednotlivých miestnych komunikácií, pričom sú rozdelené do 3 kategórií. Prvú tvoria komunikácie s premávkou MHD a komunikácie vyššieho dopravného významu z hľadiska intenzity a smerovania dopravy. Druhú kategóriu tvoria prevažne vnútroblokové komunikácie mestských sídlisk a do tretej spadajú vnútroblokové komunikácie priľahlých mestských častí. Údržbu miestnych komunikácií a ich súčastí zabezpečujú Žilinské komunikácie.

Okrem štandardnej a rutinnej údržby komunikácií samospráva opäť pripravuje v nasledujúcich mesiacoch taktiež veľkoplošné opravy vozoviek miestnych komunikácií a povrchov chodníkov. Na vybraných úsekoch sa odstránia pôvodné poškodené vrstvy a dôjde k pokládke nového asfaltového povrchu. Pôjde o najviac poškodené miestne komunikácie a chodníky, na ktorých je vhodné realizovať súvislú opravu a nie lokálne vyspravovanie. Aktuálne prebieha proces verejného obstarávania na zhotoviteľa prác a s opravou plánuje mesto začať počas mesiacov máj, jún. Keďže pôjde o veľkoplošné opravy, v niektorých úsekoch dôjde k dočasným obmedzeniam v premávke. Občanov budeme o týchto obmedzeniach vopred informovať.