Mesto Žilina začalo s inštaláciou novej mobilnej zelene

V nových 118 kvetináčoch budú vysadené trvalkové kompozície aj vzrastlé dreviny.V nových 118 kvetináčoch budú vysadené trvalkové kompozície aj vzrastlé dreviny.
Mesto Žilina, odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia v spolupráci s Útvarom hlavného architekta mesta Žilina začali v uplynulých dňoch s inštaláciou novej mobilnej zelene na vytypovaných miestach v rámci mesta. V nových 118 kvetináčoch budú vysadené trvalkové kompozície aj vzrastlé dreviny. V prvej fáze, ktorá potrvá do 14. októbra, bude zeleň umiestnená na deviatich miestach, napríklad na Štúrovej ulici, pred základnou školou a na zastávke MHD R. Zaymusa, na Ulici Antona Bernoláka, na Ulici Jozefa Miloslava Hurbana, pri nemocnici, na Ulici Vojtecha Spanyola, pri hlavnej stanici a na Hornom vale. Práce budú neskôr pokračovať do 30. novembra. Súčasťou inštalácie je odstránenie starých kvetináčov nachádzajúcich sa v lokalitách, kde pribudne nová mobilná zeleň. Staré kvetináče mesto premiestni do lokalít, kde predtým chýbali, čím dôjde k navýšeniu mobilnej zelene.    Nákup a inštaláciu novej mobilnej zelene mesto realizuje v rámci projektu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina podporeného v rámci Nórskych grantov 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. V rámci projektu za celkom 1,3 mil. eur realizuje mesto mnohé aktivity, napríklad početnú výsadbu líniových stromov, znovuvysadenie časti lesa v Zástraní, vybudovanie parčíku pred mestským úradom či zelenej strechy na budove. V polovici septembra žilinská samospráva otvorila v rámci projektu revitalizovaný Park sv. Juraja, ktorý sa zmenil na biopark. Vďaka grantu samospráva nakúpila aj časť potrebných zberných nádob na zber biologicky rozložiteľného odpadu, ktoré boli umiestnené vo vybraných lokalitách mesta. Jednou z ďalších projektových aktivít bolo aj zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy A. Kmeťa. Významnou súčasťou projektu je taktiež tvorba Stratégie adaptácie mesta Žilina na zmenu klímy. Ide o významný dokument, ktorého hlavným cieľom bude zlepšovať pripravenosť mesta čeliť nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy pomocou návrhu vhodných adaptačných opatrení.

logo mobilná zeleň