Mesto Žilina významne navyšuje finančnú podporu na projekty v oblasti kultúry

mestsky uradmestsky urad

Projekty v oblasti kultúry, športu, vzdelávania, životného prostredia či sociálnej a zdravotnej oblasti podporí mesto Žilina tento rok sumou celkom 230-tisíc eur. Oproti minulému roku smeruje dvojnásobne vyššia finančná podpora 120-tisíc eur na projekty v oblasti kultúry. Okrem zmiernenia dopadov pandémie na kultúru pomôžu zvýšené dotácie aktivitám žilinských kultúrnych organizácií v čase kandidatúry na Európske hlavné mesto kultúry 2026. Dvojnásobne vyššiu sumu vo výške 60-tisíc eur môže oproti vlaňajšku očakávať kultúrny sektor a ostatné mimovládne organizácie aj v oblasti inštitucionálnej podpory. Na športové projekty pôjde tento rok 50-tisíc eur, pre sociálnu a zdravotnú oblasť je vyčlenených po 20-tisíc eur. Rovnaká suma 20-tisíc eur je alokovaná aj pre oblasť životného prostredia a pre oblasť vzdelávania. Záujemcovia sa môžu do výzvy na predkladanie žiadostí o granty zapojiť do 23. apríla 2021 odoslaním vyplnených grantových formulárov. Financie z dotácií je možné použiť na aktivity uskutočnené len v tomto kalendárnom roku.

Mesto Žilina ako kandidát v súťaži o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 smeruje najväčšiu časť finančnej podpory na projekty v oblasti kultúry. Podpora sa bude týkať najmä aktivít skúmajúcich identitu mesta a jeho jednotlivých častí v kontextoch lokálnej, regionálnej aj európskej kultúry, do rozvoja digitálnych foriem umenia a online prezentácie kultúry. Granty podporia aj významné žilinské podujatia s viacročnou tradíciou a ich adaptáciu na kontext COVID. Pozornosť bude venovaná aj rozvoju európskej a cezhraničnej spolupráce cez zapojenie sa do európskych a medzinárodných projektov s inštitúciami a umelcami z partnerských miest Bielsko-Biala a Frýdek-Místek. Priestor v aktuálnej grantovej schéme mesta si nájdu aj kultúrne aktivity kultivujúce komunitné spolužitie, udržanie kultúrnych aktivít občanov mesta počas COVID krízy alebo pomoc pri návrate do kultúrno-spoločenského života. Finančná podpora bude zameraná aj na aktivity pripomínajúce významné míľniky mesta s dôrazom na 640. výročie privilégia pre žilinských Slovákov udeleného kráľom Ľudovítom I. v roku 1381 a okrúhle 700. výročie udelenia najstarších mestských práv kráľom Karolom Róbertom v roku 1321.

„Plne si uvedomujeme, že kandidatúra na Európske hlavné mesto kultúry 2026 nie je len o oblasti kultúry, ale aj o sociálnych vzťahoch, politike mládeže, environmentálnych projektoch, vzdelávaní a verejnom priestore. Veľmi sa teším, že tento rok smeruje na podporu projektov prostredníctvom mestských grantov viac peňazí. Významnú časť tvoria práve financie na kultúrne projekty, kde sa podpora oproti minulému roku zdvojnásobila. Postup nášho mesta do druhého kola súťaže Európske hlavné mesto kultúry 2026 nám dáva veľkú nádej, že vízie, ktoré sme prezentovali pred skupinou európskych odborníkov, naozaj zaujali. Napĺňame náš záväzok kontinuálne zvyšovať výdavky mesta na kultúru. Práve prostredníctvom väčšej podpory kultúrnych aktivít a kultúrnych inštitúcií chceme dať príležitosť organizáciám a jednotlivcom, aby mohli svoje projekty prezentovať aj verejnosti,“ podotkol žilinský primátor Peter Fiabáne.

Aj v tomto roku sa žiadosť o grantovú dotáciu podáva elektronicky. Formulár na vyplnenie žiadosti je dostupný na webe: www.zilina.egrant.sk. Jeden originál kompletne vyplneného, vytlačeného a podpísaného grantového formuláru žiadosti treba doručiť aj fyzicky na mestský úrad, a to buď osobne alebo poštou najneskôr v deň uzávierky 23. apríla 2021. Všetky potrebné informácie sú zverejnené vo výzve na webovej stránke mesta a po prihlásení sa žiadateľa do e-grantu, bude vysvetlený postup, ako spracovať žiadosť.  Pre hodnotenie žiadosti je potrebné elektronické podanie a súčasne doručenie vytlačeného, vyplneného a štatutárnym zástupcom podpísaného formuláru zo stránky: zilina.egrant.sk.

Minimálny príspevok na jeden projekt je vo výške 350 eur, maximálne môže mesto prispieť sumou 5 000 eur v prípade podania jedného projektu alebo 2 500 eur v prípade dvoch projektov. Oprávnenými žiadateľmi o grant z mesta sú mimovládne organizácie – občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, inštitúcie zriadené štátnou správou alebo samosprávou, registrované cirkvi a nimi zriadené organizácie alebo podnikateľské subjekty s predmetom podnikania v konkrétnych oblastiach podpory. Žiadateľ o grant musí mať sídlo či trvalý pobyt v meste Žilina, alebo vykonávať činnosť na území mesta, prípadne poskytovať služby obyvateľom mesta. Financie z grantu musia byť použité na aktivity realizované v období od 1. januára a ukončené najneskôr do 15. decembra 2021.

Projekty nemôžu byť komerčne zamerané, ich charakter musí byť verejnoprospešný a smerovať by mali ku skvalitneniu života v meste. Jeden žiadateľ sa môže uchádzať o podporu s maximálne dvomi projektami, pričom obidva môžu byť v jednej oblasti alebo v dvoch rozdielnych oblastiach, napríklad jeden projekt v oblasti kultúry a jeden v oblasti športu. Mesto poskytne na realizáciu víťazných projektov maximálne 70  % finančných prostriedkov z celkových nákladov na projekt. Výška povinného spolufinancovania grantu zo strany žiadateľa je minimálne 30 % zo schválenej sumy oprávnených výdavkov na projekt. Z toho maximálne 15 % môže žiadateľ pokryť vo forme neplatenej dobrovoľníckej práce.

O prerozdelení dotácií budú rozhodovať členovia grantových komisií, ktorí pridelia každému projektu body. Následne zasadne grantová komisia a na základe bodov určí poradie projektov a tiež aj návrh na výšku podpory. Schválené projekty zverejní mesto na svojich webových stránkach.

Otázky týkajúce sa grantového systému môžu žiadatelia písať na: e-mail granty@zilina.sk. K dispozícii je v pracovných dňoch do 15.00 hod. aj telefónne číslo: 041/70 63 319. Všetky informácie sú dostupné tiež na webovej stránke mesta v sekcii Grantový systém.

 

 

Bližšie informácie o jednotlivých oblastiach grantovej podpory:

  • Inštitucionálna podpora je určená pre systematické rozvíjanie neziskového sektora. Organizácie prostredníctvom nej majú možnosť získať príspevok na celoročnú prevádzku a rozvoj, konkrétnejšie na pokrytie operačných či režijných nákladov a na financovanie oblastí bezprostredne súvisiacich s rozvojom organizácie.
  • Finančná podpora 50-tisíc eur sa tento rok prerozdelí v oblasti športu medzi aktivity zamerané na nešportujúcu mládež, rozvoj masového športu detí, mládeže a dospelých, podporu významných medzinárodných športových podujatí či organizácie športových turnajov a súťaží v tradičných i netradičných športoch. Poznámka: Mesto Žilina okrem uvedenej finančnej podpory športu, vyhlásilo športové dotácie na podporu žilinských športových klubov a vrcholových športovcov. Viac informácií na internetovej stránke mesta v sekcii Občan/Športové dotácie pre 2021. 
  • Dotácie pre sociálnu a zdravotnú oblasť podporia aktivity zamerané najmä na potláčanie násilia páchaného v rodinách a pomoc týraným ženám a ich deťom, podporu a odstraňovanie bariér pre ľudí so zdravotným postihnutím, zvyšovanie kvality života a podporu poskytovania zdravotných a sociálnych služieb pre seniorov, chorých, opustených a ťažko zdravotne postihnutých občanov. Okrem nich môžu byť podporené projekty sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením, vrátane sociálnych služieb pre ľudí z Bratislavskej ulice aj ľudí bez domova, aktivity rozvoja komunitných služieb, dobrovoľníctva, darcovstva a činností zameraných na podporu a pomoc ľuďom zvládať ťažkú sociálnu situáciu vzniknutú v súvislosti s pandémiou koronavírusu.
  • Finančná podpora 20-tisíc eur pre oblasť vzdelávania bude zameraná na pomoc pri vzdelávaní počas mimoriadnej situácie v školách v súvislosti s koronavírusom. Granty podporia aj aktivity na posilnenie kritického myslenia mladých ľudí a formovanie postojov, ktoré odmietnu šikanu, extrémizmus, korupciu, klientelizmus, na aktivity rozvoja prírodovednej gramotnosti, prepájanie poznatkov v prírodných vedách, podporu zážitkovej prírodovedy a vzdelávania, ktoré sa zameriava na začleňovanie znevýhodnených skupín formou interakcií a zážitkov.
  • Granty v oblasti životného prostredia sa tento rok zamerajú prioritne na ochranu, rozvoj biocentier a vodných biokoridorov nadregionálneho, regionálneho i miestneho významu, ochranu ovzdušia, revitalizáciu rekreačno-oddychových zelených zón, komunitných a úžitkových záhrad, podporu vzniku nových zelených komunitných areálov. Priestor dostanú aj projekty progresívneho nakladania s odpadom, triedenia, recyklácie, kompostovania, eliminácie plastového odpadu a výchovy k predchádzaniu vzniku odpadu. Samospráva podporí aj vytváranie turistických, náučných chodníkov, aktivity na pomoc zvieratám a opatrenia na zadržiavanie dažďovej vody v prostredí (vsakovacie systémy, jazierka, hrádzky, dažďové záhrady, zelené strechy).