Mesto Žilina vyhlasuje výberové konania na štatutárov mestských spoločností

mestsky uradmestsky urad

Samospráva obsadí výberovými konaniami nasledovné pracovné pozície – konateľ Technických služieb mesta Žilina, s. r. o., konateľ spoločnosti Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., člen predstavenstva spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na dané pracovné pozície najneskôr do 7. júna. V prípade pracovnej pozície – riaditeľ/-ka Mestskej knižnice Žilina je možné podať žiadosť do 24. mája.

Mestský úrad hľadá na post konateľa spoločnosti Technické služby mesta Žilina, s. r. o. uchádzača, ktorý bude spĺňať nasledovné podmienky: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, minimálne 5 rokov praxe v riadiacej pozícií v oblasti riadenia stavebnej činnosti, správy verejného priestoru, prípadne súvisiacej oblasti, manažérske digitálne zručnosti, ekonomické a technické znalosti potrebné pre riadne vedenie obchodnej spoločnosti, znalosť podnikateľského prostredia, bezúhonnosť, flexibilita, kreativita, schopnosť viesť tím ľudí, komunikačné zručnosti. Spolu s potrebnými dokladmi je potrebné taktiež odovzdať návrh podnikateľského plánu, predpokladaných činností a strategického rozvoja spoločnosti v rozsahu cca 2 strán A4. Dôvodom na založenie technických služieb je dlhodobý zámer samosprávy na lepšiu správu verejného priestoru v meste, ktorú aktuálne zabezpečujú viacerí externí dodávatelia.

Nového konateľa bude mať aj Dopravný podnik mesta Žiliny. Kvalifikačné predpoklady pre túto pracovnú pozíciu vyžadujú vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, minimálne 5-ročnú prax v riadiacej pozícii v oblasti riadenia dopravy, manažérske digitálne zručnosti, ekonomické a technické znalosti potrebné pre riadne vedenie obchodnej spoločnosti, znalosť podnikateľského prostredia, bezúhonnosť, flexibilitu, kreativitu, schopnosť viesť tím ľudí či komunikačné zručnosti. Znalosť anglického jazyka je vítaná. Okrem potrebných dokladov je nutné doručiť aj návrh stratégie rozvoja spoločnosti a rozvoja spolupráce s mestom na najbližšie 4 roky v rozsahu cca 2 strán A4.

Personálne zmeny sa týkajú i predstavenstva spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Nový člen predstavenstva, ktorý bude zastupovať záujmy mesta musí spĺňať kvalifikačné predpoklady, a to najmä: mať vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, absolvovať minimálne 5 rokov praxe v riadiacej pozícii v segmente sieťových odvetví, mať znalosť problematiky regulácie sieťových odvetví, disponovať manažérskymi digitálnymi zručnosťami, mať ekonomické a technické znalosti potrebné pre riadne vedenie obchodnej spoločnosti, dobre poznať podnikateľské prostredie v danom segmente, byť bezúhonný, flexibilný, kreatívny, či mať schopnosť viesť tím ľudí a byť komunikačne zručný. Uchádzač zároveň spoločne so žiadosťou zašle aj písomnú víziu smerovania spoločnosti v rozsahu cca 2 strán A4.

Obsadená bude aj pracovná pozícia riaditeľa/-ky Mestskej knižnice Žilina, pričom knižnica bude zriadená od 1. júla 2021. Vznikne zo šiestich pobočiek nachádzajúcich sa na sídliskách Vlčince, Hájik, Solinky a v mestských častiach Bytčica, Strážov i Trnové, ktoré donedávna prevádzkovala Krajská knižnica v Žiline. Nový riaditeľ/-ka knižnice bude zodpovedať za komplexné riadenie a celkový chod knižnice. Bude sa podieľať na tvorbe programovej štruktúry jednotlivých pobočiek, ako aj na tvorbe a implementácii projektov. Zároveň bude zodpovedať aj za zveľaďovanie a efektívne a hospodárne nakladanie so zvereným majetkom organizácie,

„Vyhlásením výberových konaní na obsadenie uvedených pracovných pozícií chceme získať kvalifikovaných pracovníkov, ktorí nám pomôžu zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb pre občanov a zároveň budú viesť spoločnosti k dosahovaniu kvalitných výsledkov v nasledujúcom období,“ uviedol primátor Žiliny Peter Fiabáne.