Mesto Žilina vníma problémy s kosením a reaguje na pripomienky občanov

koseniekosenie

Žilinská samospráva reaguje na sťažnosti obyvateľov mesta ku koseniu a následnej starostlivosti o pokosené plochy. Pre zabezpečenie údržby trávnatých porastov na pozemkoch vo vlastníctve a v správe mesta je zazmluvnená spoločnosť A.I.I. Technické služby s.r.o. Kosenie a čistenie trávnikov od anorganického a organického odpadu je nastavené podľa intenzitných tried údržby nasledovne: trieda 1 – 12 x za rok parky, trieda 2 – 6 x za rok vnútrobloky, hlavné cestné ťahy a lokálna údržba, trieda 3 – 5 x za rok všetky sídliská, mestské časti, uličná zeleň a ostatné cestné ťahy, trieda 4 – lokálna údržba mimo intravilánu. Prvé kosenie sa má v meste uskutočniť do 30 dní, ostatné kosby do 25 dní. Tento rok sa začalo kosiť 17. apríla. Služba sa realizuje na základe Optimalizácie údržby zelene v meste Žilina (model modernizovanej správy zelene), ktorú spracovala Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre v roku 2022.

Vedenie mesta Žilina sa so spoločnosťou, ktorá kosenie zabezpečuje, stretlo pred začiatkom sezóny niekoľkokrát. Strany si detailne prešli pasport zelene aj mestské plochy na kosenie v geografickom informačnom systéme (GIS), aby boli  plochy zmapované a plán nastavený čo najlepšie. Stretnutie sa uskutočnilo aj pred prvým kosením. Samospráva  a spoločnosť A.I.I. Technické služby s.r.o. sa vzájomne informovali o pripravenosti na sezónu. Mesto bolo ubezpečené, že plán kosenia je nastavený správne. Návrh harmonogramu kosby na konkrétny kalendárny týždeň je poskytovateľ povinný posielať vždy týždeň vopred. Samospráva ho pripomienkuje, pričom spoločnosť je povinná ho plniť.

A.I.I. Technické služby s.r.o. od začiatku sezóny plán nestíha plniť. Dôležitým – objektívnym faktorom bolo tento rok počasie. Striedanie teplého počasia a daždivých dní spôsobilo problémy všetkým samosprávam. Tráva rástla omnoho rýchlejšie a spoločnosť nedokázala flexibilne reagovať. Problém je od začiatku i v kvalite kosenia. Mesto Žilina práce nepreberá, reklamuje a vracia naspäť, aby sa chyby odstránili. Aj preto sa kosenie predlžuje. Samospráva so spoločnosťou komunikuje na dennej báze a komplikácie sa snaží intenzívne riešiť. Firma A.I.I. Technické služby s.r.o. obdržala už takmer 30 výziev, na ktoré reagovala kladne a nedostatky odstránila.

Faktom je i to, že pracovníci, ktorí kosenie realizujú, neplnia nastavené štandardy v zmysle zmluvy – nepoužívajú ochrannú plachtu, nečistia okolité spevnené plochy po kosbe a podobne. Individuálne postihy a vyvodzovanie dôsledkov zo strany spoločnosti ale väčšinou nepomáhajú. Žiaľ, je však v kompetencii spoločnosti, aby zabezpečila kvalifikovaný personál.

V súvislosti s kosením je potrebné doplniť, že nie všetky plochy sú pozemkami vo vlastníctve mesta. Súkromným vlastníkom sa pravidelne posielajú výzvy, aby si pozemky udržiavali. Komplikácie sú tento rok opäť aj s kosením cestných ťahov, ktoré nie sú v správe mesta. Správcovia sú pravidelne upozorňovaní, aby si plnili povinnosti. Aj v tomto prípade vedenie mesta zorganizovalo pred začiatkom sezóny koordinačné stretnutie, aby sa so Slovenskou správou ciest zosúladili. Tá však spoločnú dohodu a harmonogram nedodržiava.

Žilinská samospráva vypovedala so spoločnosťou A.I.I. Technické služby s.r.o., ktorá zabezpečuje kosenie na pozemkoch vo vlastníctve a v správe mesta, na začiatku sezóny zmluvu. Od budúceho roka budú službu zabezpečovať Technické služby mesta Žilina. Výpovedná lehota je jeden rok, pričom túto sezónu má dodávateľ povinnosť zabezpečiť v plnom rozsahu. Mesto Žilina sa za nepríjemnosti a komplikácie občanom ospravedlňuje.