Mesto Žilina upravuje sadzby dane pre rok 2024

danedane

Mesto Žilina zvyšuje sadzby dane z nehnuteľnosti a dane za psa na rok 2024. Na utorkovom mestskom zastupiteľstve poslanci odsúhlasili všeobecné záväzne nariadenie o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje. Samospráva pripomína občanom, aby nezabudli na povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2024.

Obce, mestá a kraje utrpeli v posledných rokoch veľké finančné straty. Žilina je ďalším mestom, ktoré reaguje na negatívne faktory, akými sú rast inflácie, zvyšovanie cien energií či presun mnohých povinností na samosprávy. Primátor mesta Žilina, Peter Fiabáne, predložil do mestského zastupiteľstva návrh na úpravu sadzieb dane z nehnuteľností a dane za psa pre rok 2024. Samospráva týmto reaguje na narastajúce výdavky, ktorým čelí v poslednom období. Mesto Žilina naposledy upravovalo sadzby dane z nehnuteľností v roku 2019.

„Zvyšovanie sadzieb daní je reakciou na legislatívne zmeny, ktoré mesto nedokáže ovplyvniť. Jedná sa hlavne o zvyšovanie miezd pedagogických a nepedagogických pracovníkov, čo predstavuje nárast vo výdavkoch až o 23,2 %. Ďalším faktorom je inflácia a zvyšovanie cien energií, ktoré opäť nedokážeme ovplyvniť a ako samospráva sa musíme prispôsobiť vyšším cenám za tovary a služby, ktoré sú nám dodávané,“ upresnil primátor.

Hlavnou zmenou pri posudzovaní výšky sadzieb jednotlivých druhov nehnuteľností bude lokalita (katastrálne územie), v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza. Nehnuteľnosti na území mesta sa budú rozdeľovať do troch zón podľa čoho im bude pridelená príslušná sadzba. Stavby na bývanie v katastrálnom území Žilina budú mať najvyššiu sadzbu, ktorá sa zmení z pôvodných 0,5 €/m2 na 1,2 €/m2. Najnižšia sadzba bude pre lokality zóny 3 (Brodno, Mojšova Lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Vranie, Zádubnie, Zástranie a Žilinská Lehota), ktorá bude predstavovať novú sadzbu 1,00 €/m2.

Sadzba dane pre byty bude rozdelená do dvoch zón, kde najvyššia ročná sadzba bude platiť pre katastrálne územie Žilina a Závodie vo výške 1,20 €/m2. Pre zvyšné lokality bude uplatnená jednotná sadzba 1,10 €/m2.

Zníženie daňovej povinnosti vo výške 40 % bude platiť pre stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, fyzických osôb starších ako 64 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie. Pôvodný návrh úľav bol na rokovaní mestského zastupiteľstva upravený, poslanci tak vyhoveli návrhu komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej.

Priplatia si aj vlastníci tých nehnuteľností, ktoré sa využívajú na zárobkovú činnosť, skladovanie alebo administratívu. Pôvodná výška sadzby pre tieto nehnuteľností pre právnické osoby ako i fyzické osoby predstavovala 5,00 €/m2, po schválenom návrhu to bude predstavovať od 6,00 do 6,50 €/m2 v závislosti od zóny.

Priznanie k dani z nehnuteľností majú povinnosť podať len tie fyzické a právnické osoby, ktoré sa stali v priebehu roku 2023 vlastníkmi, správcami, nájomcami alebo užívateľmi nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane alebo tí, ktorí predali alebo darovali nehnuteľnosť alebo nastala iná zmena v roku 2023.

Sadzba pri dani za psa zostáva rovnaká pre byty (40 €) a objekty na podnikanie, mení sa iba pri rodinných domoch z 5 € na 10 € za jedného psa a kalendárny rok. Plné znenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktoré bolo schvaľované na mestskom zastupiteľstve 12. decembra 2023 nájdete TU.