Mesto Žilina ponúka poskytovateľom mobilných aplikácií možnosť prevádzkovať systém pre úhradu parkovného

ilustračná fotoilustračná foto

Mesto Žilina sa od 7. júna 2023 stáva výlučným prevádzkovateľom regulácie parkovania v centre mesta. Všeobecné záväzné nariadenie definuje nové formy úhrady za rezidentské karty, parkovacie lístky pre návštevníkov, dobu spoplatnenia aj výšku poplatkov, pričom zaplatiť bude možné aj cez SMS-ku či aplikáciu.

Mesto Žilina vyhlasuje Verejný návrh na uzatvorenie zmluvy o prevádzkovaní systému pre úhradu parkovného prostredníctvom mobilnej aplikácie podľa § 276 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Otvára tak trh úhrady krátkodobého parkovania poskytovateľom mobilných aplikácií. Účelom služby je výber poplatkov od užívateľov a zároveň získanie dát o zaplatenom parkovnom užívateľom prostredníctvom aplikácie.

Týmto verejným návrhom sa mesto zaväzuje uzavrieť zmluvu na dobu určitú, a to do 31. decembra 2024 s každým poskytovateľom, ktorý o to v lehote na prijatie verejného návrhu prejaví záujem, okrem prípadu, keď nastane situácia, kde pri vyhodnocovaní zmluvy objednávateľ zistí skutočnosti, pre ktoré pre neho nie je možné pristúpiť k podpisu zmluvy.

Obálka so zmluvou musí byť označená nápisom „MOBILNÁ APLIKÁCIA – PARKOVANIE“ a doručená na adresu doručenia do 29. decembra 2023 do 12.00 hod.

Adresa doručenia je Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina. Za účelom priebežného vyhodnocovania záujmu o uzatvorenie zmluvy, poskytovateľ pošle súčasne scan podpísanej a parafovanej zmluvy na kontaktný email: lubos.slebodnik@zilina.sk.

Informácie týkajúce sa tohto verejného návrhu, ako aj integračný manuál k parkovaciemu systému, poskytovatelia získajú na e-mailovej adrese: lubos.slebodnik@zilina.sk.