Mesto Žilina podporilo realizáciu 116 projektov sumou celkom 230-tisíc eur

mestomesto

Sumou vo výške 230-tisíc eur podporí tento rok mesto Žilina 116 projektov  v oblasti kultúry, športu, vzdelávania, životného prostredia, sociálnej a zdravotnej oblasti. Najväčšia časť z finančného balíka 120-tisíc eur poputuje na 51 projektov v oblasti kultúry. Okrem zmiernenia dopadov pandémie pomôžu dvojnásobne vyššie dotácie na kultúru v tomto roku aj aktivitám žilinských kultúrnych organizácií v čase kandidatúry na Európske hlavné mesto kultúry 2026.

Na podporu 32 projektov v oblasti športu pôjde tento rok 50-tisíc eur, sociálna a zdravotná oblasť je podporená sumou 20-tisíc eur na realizáciu deviatich aktivít. V oblasti vzdelávania sa pripravuje 13 projektov. Suma vyčlenená tento rok na ich realizáciu je dovedna 20-tisíc eur. Rovnakú podporu dostane aj 11 projektov v oblasti životného prostredia. Sumár podporených projektov je k dispozícii v odkaze: https://zilina.sk/mesto-zilina/transparentne-mesto/granty-a-dotacie/grantovy-system/.

Okrem uvedených oblastí mesto tradične podporí aj celkový rozvoj, operačné a režijné náklady neziskových organizácií v Žiline. Tento rok sa o podporu uchádzalo 11 organizácií, z ktorých dve nesplnili podmienky grantovej výzvy a jedna nebola podporená. Osem podporených inštitúcií napokon dostane príspevok spolu 57 854 eur. Sumár podporených inštitúcií je v odkaze: https://zilina.sk/mesto-zilina/transparentne-mesto/granty-a-dotacie/grantovy-system-institucionalna-podpora/.

Veľmi sa teším, že tento rok smeruje na podporu projektov prostredníctvom mestských grantov viac peňazí. Prešli sme dlhým a náročným obdobím, ktoré pre pandémiu koronavírusu utlmilo činnosť mnohých neziskových organizácií a občianskych združení. Mnohé hľadali aj iné formy, ako môžu pracovať a ďalej rozvíjať svoju činnosť. Verím, že podpora, ktorá sa im vďaka dotáciám z mesta Žilina dostane, napomôže k realizácii dobrých projektov pre lepší a krajší život v našom meste,“ podotkol žilinský primátor Peter Fiabáne.

O prerozdelení dotácií rozhodovali členovia grantových komisií, ktorí pridelili každému projektu body. Následne zasadla grantová komisia a na základe bodov určila poradie projektov a tiež aj návrh na výšku podpory. Schválené projekty napokon zverejnila samospráva na svojej webovej stránke.

Podporené projekty nemohli byť komerčne zamerané, ich charakter je verejnoprospešný a smerovať by mali ku skvalitneniu života v meste. Financie z dotácií je možné použiť na aktivity uskutočnené len v tomto kalendárnom roku. Maximálna výška príspevku na jeden projekt bola 5 000 eur v prípade podania jedného projektu alebo 2 500 eur v prípade dvoch projektov. Pri financovaní aktivít sa ráta aj so spoluúčasťou žiadateľov do výšky minimálne 30 % zo schválenej sumy oprávnených výdavkov na projekt.

Oprávnenými žiadateľmi o grant z mesta mohli byť len občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, inštitúcie zriadené štátnou správou alebo samosprávou, registrované cirkvi a nimi zriadené organizácie alebo podnikateľské subjekty s predmetom podnikania v konkrétnych oblastiach podpory. Žiadateľ o grant musel mať sídlo či trvalý pobyt v meste Žilina, vykonávať činnosť na území mesta alebo poskytovať služby jeho obyvateľom.