Mesto Žilina oznamuje predaj nehnuteľnosti

dom (34)dom (34)

Mesto Žilina v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje zámer predať majetok mesta formou obchodnej verejnej súťaže s elektronickou aukciou, a to: dom súp. č. 1013, postavený na parcele parc. č. KN-C 2442, druh stavby – dom, pozemok, parc. č. KN-C 2442, zast. plocha a nádvorie, o výmere 387 m2 a pozemok parc. č. KN-C 2443, záhrada, o výmere 77 m2, všetko zapísané na LV č. 1403 pre k. ú. Žilina. Minimálna výška kúpnej ceny: 590.000 €.

Podmienky predaja sú zverejnené na internetovej stránke www.zilina.sk a na úradnej tabuli mesta.