Mesto Žilina odstraňuje dreviny v zlom zdravotnom stave

lesoparklesopark
Mesto Žilina, odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia informuje o plánovaných výruboch, ktoré sa začnú realizovať od 19. júla 2023 v Lesoparku Chrasť v pásme Ulice Vysokoškolákov. Výrub drevín sa uskutoční na základe súhlasu na ťažbu, ktorý schválil odborný lesný hospodár. KN-C 4954/2 k. ú. Žilina (lesný porast 25 na pravej strane komunikácie) – 20 kusov KN-C 4954/1 k. ú. Žilina  (lesný porast 26 na ľavej strane komunikácie ) – 12 kusov Výrub sa vykonáva na zamedzenie aktivity biologických škodcov a zároveň v cestnej zeleni komunikácie. Ide o stromy v zlom zdravotnom stave, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť cestnej premávky. Mesto Žilina vykonáva uvedené výruby v zmysle prijatých opatrení z kontroly a bezpečnostného technika a špecialistu požiarnej ochrany, v súlade so všeobecnými zásadami prevencie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia osôb. Prosíme verejnosť, aby dodržiavala pokyny pracovníkov vykonávajúcich výrub popri ceste. Žilinská samospráva zároveň informuje, že od 18. júla sa začínajú realizovať arboristické práce na pohrebiskách Nový cintorín, Starý cintorín, Zádubnie, Zástranie, Bytčica katolícke a Bytčica evanjelické pohrebisko. V uvedených lokalitách sa uskutoční havarijný výrez suchých stromov a orez suchých konárov v korunách. Za vzniknuté obmedzenia sa ospravedlňujeme.