Mesto vysadí vyše 800 nových stromov, 175 ich pribudne aj v Lesoparku Chrasť

ilustračná fotoilustračná foto

Žilina opäť zazelenie. V meste počas jesene 2022 a jari 2023 pribudne až 638 nových stromov. Novú líniovú zeleň samospráva zasadí v rámci realizovaného projektu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina.  Výsadba v celkovej hodnote viac ako 320-tisíc eur bude realizovaná v lokalitách, kde budú mať najväčší význam v boji s klimatickou zmenou a uhlíkovou stopou. Projekt mesto financuje z Nórskych grantov 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.  

Výsadba je realizovaná predovšetkým ako prícestné stromoradia a aleje v okolí centra mesta, cintorínov a priemyselných zón. Samotná realizácia sa uskutočňuje v dvoch etapách, pričom prvá začala minulý mesiac. Druhá etapa bude pokračovať na jar budúceho roka. Použité druhy drevín sú odolné voči klimatickým zmenám a škodcom. Zdravotný stav a vitalita drevín bude pravidelne monitorovaná.

„Mestu Žilina nie je ľahostajná aktuálna klimatická situácia a aj takýmito postupnými krokmi sa snažíme prispieť v boji s klimatickými zmenami a zlepšiť tak životnú úroveň obyvateľov mesta. Som veľmi rád, že sme túto nanajvýš aktuálnu tému poňali ako prioritu a usilujeme sa realizovať opatrenia, ktoré sa budúcom období ukážu ako veľmi správe a pozitívne,“ povedal primátor mesta Peter Fiabáne.

V rámci realizovaného projektu mesto v nasledujúcich dňoch vysadí v Lesoparku Chrasť aj ďalších 175 stromov, z toho 87 kusov sliviek, čerešní, višní, jabloní, hrušiek, 48 kusov ihličnatých stromov (borovice, duglasky, jedle, smrekovce, smreky) a 40 kusov ostatných listnatých stromov ako napríklad brestov, líp malolistých, dubov zimných, platanov, javorov a jelší. Stromy pribudnú v lesoparku na lúke pri vojenskom  pamätníku, v pásme pravostranného prítoku potoka Všivák z lesoparku, za Paľovou búdou a vodojemom Chrasť. Celková investícia do výsadby nových stromov v žilinskom lesoparku je takmer 35-tisíc eur.

Význam výsadby nových stromov do urbanizovaného priestoru je dôležitý z environmentálneho, zdravotno-sociálneho a ekonomického aspektu. Stredne rastúci ihličnatý alebo listnatý strom vysadený v mestskom prostredí a ponechaný po dobu 10 rokov znižuje skleníkové plyny, spotrebu energie, eróziu vrchnej pôdy, zlepšuje kvalitu vzduchu či vody a poskytuje stanovište voľne žijúcim živočíchom. Stromy poskytujú prirodzený tieň, tvoria vizuálnu, zvukovú bariéru a skrášľujú mesto. Vďaka zeleni a stromom sa zlepšuje charakter miesta, znižujú sa náklady na ochladzovanie budov, odtok dažďovej vody či výdavky na sivú infraštruktúru.

Doplňujúce informácie:

Početnú výsadbu líniových stromov mesto realizuje počas trvania projektu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina podporeného v rámci Nórskych grantov 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. V rámci projektu za celkom 1,3 mil. eur realizuje žilinská samospráva mnohé aktivity, napríklad nákup a inštaláciu mobilnej zelene v meste, znovuvysadenie časti lesa v Zástraní, vybudovanie parčíku pred mestským úradom či zelenej strechy na budove úradu. V polovici septembra žilinská samospráva otvorila v rámci projektu revitalizovaný Park sv. Juraja, ktorý sa zmenil na biopark. Vďaka grantu mesto nakúpilo aj časť potrebných nádob určených na zber biologicky rozložiteľného odpadu, ktoré boli umiestnené vo vybraných lokalitách mesta. Jednou z ďalších projektových aktivít bolo aj zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy A. Kmeťa. Významnou súčasťou projektu je taktiež tvorba Stratégie adaptácie mesta Žilina na zmenu klímy. Ide o významný dokument, ktorého hlavným cieľom bude zlepšovať pripravenosť mesta čeliť nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy pomocou návrhu vhodných adaptačných opatrení.

logá líniová zeleň