Mesto reklamovalo práce na novej internetovej stránke, dostupná bude od mája

mestomesto

Mesto Žilina pripravuje novú internetovú stránku. Dôvodom je úsilie samosprávy prispôsobiť informácie na stránke novým, moderným trendom, ktoré rešpektujú užívateľské potreby a zefektívňujú prácu s informáciami. Proces prípravy internetovej stránky, ktorý začal v minulom roku, skomplikovala nielen mimoriadna situácia súvisiaca s pandémiou COVID-19, ale aj technické problémy na strane dodávateľa, spoločnosti MVI Technology s. r. o.

V stredu 10. marca stránku zneprístupnila technická porucha v dátovom centre, ktorá trvá dodnes. Pri incidente zapríčinenom požiarom však podľa informácií dodávateľa nedošlo k strate dát ani údajov, ktoré obsahovala nová verzia webovej stránky. V súčasnosti je na adrese http://www.zilina.sk k dispozícii pre užívateľov stará verzia internetovej stránky, kde nájdu všetky dôležité a aktuálne informácie o dianí v meste.

Z dôvodu nedostatkov, ktoré pripravovaná stránka obsahovala, mesto práce reklamovalo u dodávateľa MVI Technology ešte začiatkom januára. Do konca apríla na základe vzájomnej dohody, MVI Technology pripraví a odovzdá mestu Žilina internetovú stránku a aplikáciu pre mobilné zariadenia tak, aby mohli byť k dispozícii pre užívateľov od 1. mája. Súčasne dodávateľ na účet mesta zloží finančnú zábezpeku vo výške 20-tisíc eur pre prípad, že nebude plniť povinnosti podľa dohody a vady diela neodstráni riadne v stanovenej lehote. Ak do konca apríla neodovzdá dohodnutý predmet zmluvy, je zároveň povinný mestu Žilina zaplatiť pokutu vo výške 28 720 eur.