Mesto pripravuje projektovú dokumentácie pre modernizáciu a rozšírenie trolejbusových tratí

Ilustračná foto - MHDIlustračná foto - MHD
Mesto začalo s prípravou projektu komplexnej modernizácie a rozšírenia trolejbusových tratí. Na financovanie prípravy projektovej dokumentácie využije schválený nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra vo výške viac ako 2,8 mil. eur. „Projektová dokumentácia je nevyhnutnou podmienkou nadväzujúceho investičného projektu – Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline, ktorý mesto plánuje realizovať po roku 2023. Realizácia projektu odstráni súčasný nedostatočný technický stav trakčného vedenia, meniarní, obratísk či zastávok s plánovanou životnosťou 30 rokov a výrazne zvýši spoľahlivosť i rýchlosť mestskej hromadnej dopravy v Žiline pri súčasnom znížení nákladov na údržbu,“ vysvetlil Peter Fiabáne, primátor Žiliny. Projektové práce sú už od októbra tohto roku v plnom prúde. Zástupcovia samosprávy a Dopravného podniku mesta Žiliny sa pravidelne stretávajú s projekčnou spoločnosťou na výrobných poradách, kde koordinujú postup prác. Termín pre kompletné ukončenie projekčných činností končí v novembri 2023. Koncom augusta bol mestu Žilina schválený národný projekt Projektová príprava – Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline. Hlavným cieľom je vypracovanie projektovej dokumentácie v štyroch stupňoch, zabezpečenie komplexnej projektovej prípravy a k tomu prislúchajúcej inžinierskej činnosti.