Mesto preskúma možnosti súdnych sporov s Trabelssieho firmami, vybralo na to advokátov

JudgeJudge

Mesto Žilina je pripravené iniciovať súdne spory so spoločnosťami, v ktorých nejakým spôsobom figuruje George Trabelssie s cieľom ochrániť záujmy mesta, domôcť sa svojich práv a oprávnených nárokov. Predmetom súdnych sporov by mali byť najmä majetkové a finančné nároky mesta voči spomínaným subjektom. Z uvedených dôvodov  samospráva dňa 21. apríla 2021 uzatvorila s Advokátskou kanceláriou Mgr. Slavomír Trnkócy zmluvu o poskytovaní právnych služieb, ktorá z právneho hľadiska vyhodnotí možnosti vstupu mesta do súdnych sporov a samosprávu v týchto sporoch zastúpi.

Aktuálny zámer mesta je pokračovaním snáh o vysporiadanie majetkových a obchodných vzťahov so súkromnými spoločnosťami s účasťou Georgea Trabelssieho, v ktorých sa nepodarilo dosiahnuť mimosúdnu dohodu. Prvý návrh, ako sporné vzťahy riešiť, bol verejnosti prvýkrát predstavený 9. decembra 2019. K uvedenej téme rokovali komisie mestského zastupiteľstva, uskutočnili sa stretnutia s mestskými poslancami, prezentácia pre verejnosť aj verejné diskusie. Mestskí poslanci sa na mimoriadnom zastupiteľstve v decembri 2019 napokon rozhodli primátora Petra Fiabáne poveriť, aby v rokovaniach pokračoval. Vedenie mesta pripravilo pre poslancov od začiatku roka 2020 široký priestor na diskusiu o problémových bodoch predloženej dohody s cieľom modifikovať jej podobu. Posledným krokom bolo doručenie pripomienok poslaneckých klubov, ktoré obsahovali požiadavky možného obchodného a majetkového vysporiadania. Podpísalo sa pod ne 16 poslancov mestského zastupiteľstva. Mesto doručené pripomienky zaslalo protistrane, ktorá na ne reagovala odmietavo. Ďalšou možnosťou, ako sa s problematickými obchodno-majetkovými vzťahmi z minulosti vysporiadať, boli práve súdne spory.

„Mnohé z pripomienok a návrhov, ktoré rezonovali medzi poslancami a verejnosťou sme do návrhu dohody zapracovali, hoci sme cítili, že výsledná podoba môže byť pre protistranu nepriechodná. Som si vedomý toho, že spoločenská aj politická atmosféra nepraje snahe o akékoľvek mimosúdne vysporiadanie so spoločnosťami Georgea Trabelssieho. Vzhľadom na vážne riziká, ktoré pre mesto vyplývajú zo súdnych sporov, bolo ale mojou povinnosťou primátora pokúsiť sa najprv o mimosúdne riešenie, akokoľvek je to nepopulárne. V súčasnosti máme verejným obstarávaním vybranú advokátsku kanceláriu, ktorá pripraví možnosti na vstup do súdnych sporov mesta,“ podotkol žilinský primátor Peter Fiabáne.

Žilinská samospráva upozorňuje, že vzhľadom na charakter sporovej agendy, bude akákoľvek ďalšia komunikácia vo veci súdnych sporov rezervovaná a nasledovať bude až po definitívnom prijatí zásadných rozhodnutí. O nich bude mesto verejnosť pravidelne a včas informovať.